kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

 

zebranie z rodzicami19

Dnia 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie im. Tadeusza Kościuszki odbędzie się zebranie z rodzicami/opiekunami uczniów. Zebranie ogólne odbędzie się w sali gimnastycznej, następnie rodzice/opiekunowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i grono pedagogiczne

Po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku wszyscy wróciliśmy do szkoły pełni energii i zapału do pracy. Przed nami nowy rok szkolny.

W nowym roku szkolnym 2019 / 2020 Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom życzymy samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Uczniom natomiast życzymy pomyślności i powodzenia w dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników w nauce, a także zdrowia i radości w bieżącym roku szkolnym oraz mile spędzonego czasu w gronie nowych przyjaciół.

rsz

rsz1

rsz2

rsz3

rsz4

 

 

szkoła rozpoczecie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej.  

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

lo

Liceum TYLKO w 2 lata !!! Dla absolwentów szkół zawodowych. 
Zapraszamy osoby pełnoletnie do podjęcia bezpłatnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej atmosferze.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to nauczyciele, posiadający bogate doświadczenie, poparte wieloletnim stażem.

Osoby legitymujące się ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej przyjęci zostaną na semestr III (klasa 2 LO).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - prowadzi zajęcia w trybie weekendowym - piątek,sobota, niedziela (wg harmonogramu).

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa łącznie 4 semestry i kończy się egzaminem maturalnym. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do zdawania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.
Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze, co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.

Słuchaczom wystawiamy zaświadczenia o kontynuacji nauki do ZUS, KRUS itp.

Zapisy osób chętnych przyjmujemy w sekretariacie ZSP nr 1 w Krasnymstawie.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:
podanie
kserokopię dowodu osobistego
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
3 zdjęcia
Nauka jest bezpłatna.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krasnymstawie
ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 37 55

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo