kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

T. Kościuszki w Krasnymstawie 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

Podstawa prawna:

 

1)  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U.                    

   z 2017r., poz. 2191 z poźn. zmian.);

2)  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r.,poz.967  );

3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. 

   zmian );

4)  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1881  

   z późn. zmian. );

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

  sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

  fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 349 );

6) Coroczne obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określające przeciętne 

  wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od 

  ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, będące 

  podstawą do obliczenia odpisów na ZFŚS;

7) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z            

  2010 r. Nr 5, poz. 307 z poźn. zmian.);

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 

  szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 

  rentowe ( Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z poźn. zmian.).

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzony w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie   na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

2) Pracodawca –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki,
w Krasnymstawie reprezentowany  przez Dyrektora Szkoły,

3) Związki zawodowe – zakładowa organizacja związkowa działająca w ZSP Nr 1 Krasnystaw i posiadająca uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art.251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach zawodowych,

4) Emeryci i renciści byli pracownicy szkoły – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty ( z tytułu niezdolności do pracy ), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego ( rentowego ) rozwiązali stosunek pracy z ZSP Nr 1 w Krasnymstawie
w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

5) Komisja Socjalna -  zespół utworzony przez Pracodawcę ( powołany zarządzeniem pracodawcy ), mający wyłącznie charakter opiniujący i doradczy.

§ 3

Regulamin określa zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1im. T. Kościuszki 
w Krasnymstawie, w tym zasady podziału środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej oraz zasady przyznawania świadczeń z Funduszu.

 

Rozdział II

Tworzenie Funduszu, podział środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

§ 4

 1. Fundusz tworzy się z odpisów dla nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.
 2. Wysokość odpisów określają:
 • dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne – przepisy ustawy Karta Nauczyciela;
 • dla pracowników nie będących nauczycielami – przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 1. Odpis wynosi:
 • dla nauczycieli - w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o której mowa w art. 53 ust.1 – Karty Nauczyciela;
 • dla pracowników nie będących nauczycielami - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
 • dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne – 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur (rent, świadczeń kompensacyjnych) – kwot brutto ( art. 53 ust. 2 – Karty Nauczyciela ).
 1. W celu naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, osoby uprawnione są zobowiązane do przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego) przed i po waloryzacji.
 1. W przypadku nie przedłożenia decyzji ustalających wysokość emerytury (renty, świadczenia kompensacyjnego), żadne świadczenie z ZFŚS nie może być przyznane.
 1. Na mocy art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września danego roku, w tym co najmniej 75% tej kwoty w terminie do 31 maja.
 1. W końcu roku kalendarzowego dokonuje się w miarę potrzeb korekt wysokości odpisów, przy uwzględnieniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku.

 § 5

Fundusz zwiększa się o:

 • darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
 • wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
 • inne środki określone w odrębnych przepisach.

 § 6

 Ze świadczeń z Funduszu, w zakresie określonym w regulaminie, mogą korzystać następujące osoby:

 • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i rodzaj umowy, w tym przebywający na urlopach wychowawczych, dla poratowania zdrowia i w stanie nieczynnym, z wyjątkiem urlopów bezpłatnych;
 • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne dla których ZSP Nr 1 w Krasnymstawie było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na jedno z tych świadczeń;
 • następujący członkowie rodzin osób wymienionych pkt. 1 i 2:
  1. współmałżonkowie,
  2. pozostające na utrzymaniu dzieci własne i przysposobione w wieku do lat 18, a jeżeli pobierają naukę do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia i pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do świadczeń.

§ 7

 1. Do 15 marca każdego roku dyrektor szkoły dokonuje podziału środków na poszczególne rodzaje działalności socjalnej w rocznym planie finansowo-rzeczowym w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub wybranym przez załogę przedstawicielem pracowników.
 1. Środki Funduszu przeznacza się na:

      1)   wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli;

2) dopłaty do wypoczynku (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne) zorganizowanego przez wyspecjalizowane  firmy a także organizowanego we własnym zakresie ( tzw. wczasy pod gruszą ),  zarówno krajowego jak i zagranicznego;

      3) dopłaty do kolonii, obozów, sanatoriów, zielonych szkół dla dzieci osób,
      o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, które nie ukończyły lat 18;

      4)   wypłaty zapomóg losowych osobom, o których mowa w § 6 pkt. 3 z tytułu śmierci

      pracownika, emeryta, rencisty, nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne lub

      jego współmałżonka oraz wypłaty zapomóg osobom, o których mowa w § 6  pkt. 1 i 2                

     z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych (pożar, kradzież), klęsk żywiołowych oraz

     długotrwałej choroby;

5)    Wypłata świadczeń pieniężnych osobom, o których mowa w § 6  pkt. 1 i 2 w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym i wiosenno-letnim( dwa razy w roku );

      6) finansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej dla osób uprawnionych,
      o których mowa w § 6  pkt 1 i 2  w formie:

 1. a) dopłat do biletów na imprezy sportowo – rekreacyjne,
 2. b) dopłat do organizowanych przez ZSP Nr 1 w Krasnymstawie wycieczek turystyczno –  krajoznawczych;

       7) finansowanie działalności kulturalno – oświatowej dla osób uprawnionych,
       o których mowa w § 6 pkt 1 i 2,  w postaci:

 1. a) dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów artystycznych, koncertów,

                 wystaw, wernisaży,

 1. b) sfinansowania spotkań z poetami, pisarzami, aktorami, piosenkarzami                

                  oraz innych spotkań o charakterze kulturalnym;

8)   pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6  pkt 1 i 2,                   

      w formie pożyczek na:

 1. a) remont lub modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 2. b) wykup mieszkania spółdzielczego,
 3. c) zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 1. Środki nie wykorzystane na poszczególny rodzaj działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym, przeznacza się na inny rodzaj działalności socjalnej.

 

Rozdział III

Zasady przyznawania świadczeń z Funduszu

§ 8

 1. Świadczenia, o których mowa w § 7 przyznaje się na pisemny wniosek osób uprawnionych ( za wyjątkiem pkt.1 oraz pkt. 6 i pkt. 7 ) - załącznik Nr 1
 1. Świadczenia przyznaje Dyrektor ZSP Nr 1 w Krasnymstawie, po zaopiniowaniu
  ( pozytywnym/negatywnym ) przez Komisję Socjalną.
 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.
 1. Świadczenia z ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego, dlatego też nieuczestniczenie
  w organizowanych imprezach lub niezłożenie wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach nie rodzi prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu czy rekompensaty i nie można ich dochodzić przed sądem.
 1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnione jest od kryterium socjalnego tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 1. Wysokość świadczenia z ZFŚS uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny osoby uprawnionej.
 1. Ustala się trzy progi świadczeń w zależności od dochodu:

   I grupa (dochód brutto do minimalnego wynagrodzenia)     – 100% świadczenia,

   II grupa (dochód brutto do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)  – 90% świadczenia,

   III grupa (dochód brutto powyżej 2-krotności minimalnego wynagrodzenia) – 80%  

   świadczenia.

 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu corocznie, w terminie do końca marca składają oświadczenia o wysokości dochodu ( brutto ) przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. W dochodzie rodziny uwzględnia się wszystkie dochody uzyskiwane przez rodzinę, w tym w szczególności dochody dzieci, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, prawa autorskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dopłaty do produkcji rolnej, emerytury, renty, wszelkiego rodzaju zasiłki i świadczenia.
 1. Oświadczenia składa się do dyrektora szkoły na druku określającym dochód brutto oraz sposób wyliczenia dochodu stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu.
 1. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może żądać przedłożenia odpowiednich dokumentów do wglądu w celu przeprowadzenia weryfikacji oświadczenia o dochodach.
 1. Podanie nieprawdziwych informacji spowoduje wykluczenie ze świadczeń socjalnych przez okres jednego roku.
 1. Osoba, która nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, w danym roku kalendarzowym ma prawo jedynie do najniższych świadczeń o charakterze kulturalno-oświatowym oraz sportowo-rekreacyjnym.

§ 9

 1. Osoby uprawnione, o których mowa w § 7 mogą otrzymać zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych oraz długotrwałej choroby
  w wysokości do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Przy przyznaniu zapomóg bierze się pod uwagę uszczerbek majątkowy, którego osoba uprawniona doznała wskutek zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, wysokość wydatków związanych z leczeniem, a także sytuację materialną osoby uprawnionej.
 1. Warunkiem uzyskania zapomóg, o których mowa w pkt. 1 przez uprawnionego jest przedstawienie wiarygodnych dokumentów, zaświadczeń, potwierdzających sytuację faktyczną uprawniającą do zapomogi.

 § 10

 1. Pożyczek na cele mieszkaniowe udziela się w kolejności złożonych wniosków, nie częściej niż raz na dwa lata i pod warunkiem spłaty pożyczki poprzednio udzielonej.
 1. W przypadku gdy osobami uprawnionymi, o których mowa w § 6 pkt. 1 i 2 są współmałżonkowie wspólnie zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka mieszkaniowa może zostać przyznana każdemu z nich.
 1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekraczać 5000 zł.

     Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 24 miesięcy. Spłata ustalonych miesięcznych rat rozpoczyna się w miesiącu następującym po dacie zawarcia umowy pożyczki.

 1. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 2%, 3% i 4% w zależności od sytuacji socjalnej pożyczkobiorcy:

  I grupa dochodowa – 2%

  II grupa dochodowa - 3%

  III grupa dochodowa - 4%

 1. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch osób – pracowników ZSP Nr 1 w Krasnymstawie zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy zawartej na czas nieokreślony. Pracownik może poręczyć nie więcej niż dwie pożyczki.
 1. Osoba ubiegająca się o pożyczkę mieszkaniową składa wniosek o przyznanie pożyczki do dyrektora szkoły – załącznik Nr 1
 1. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik Nr 3  do regulaminu

8,. Umowa pożyczki z pracownikiem zatrudnionym ba czas określony nie może być zawarta na okres dłuższy niż przewidywany w umowie o pracę okres jego zatrudnienia.

 1. Ustalone w umowie raty potrąca się z wynagrodzenia pożyczkobiorcy będącego pracownikiem, a także z wypłacanych mu nagród, premii i zasiłków – Załącznik Nr 4 do regulaminu.
 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem całość aktualnego zadłużenia staje się natychmiast wymagalna i może być dochodzona zarówno od pożyczkobiorcy jak i od poręczycieli.
 1. Na pisemny wniosek byłego pracownika pracodawca może zezwolić na dalsze spłacanie zadłużenia w ratach, co wymaga również pisemnej zgody poręczycieli.
 1. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka podlega umorzeniu w niespłaconej części.

 

Rozdział IV

 Postanowienia końcowe

 

§ 11

 1. Tekst regulaminu udostępnia się osobom uprawnionym poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.
 2. Regulamin uzgadnia się z organizacjami związkowymi działającymi w ZSP
  Nr 1 Krasnystaw.
 3. Zmian w regulaminie dokonuje się formie pisemnych aneksów w trybie właściwym do jego wydania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
 5. Załączniki do Regulaminu:

1) Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS

2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym

3) Załącznik Nr 3 – Umowa pożyczki z ZFŚS

5) Załącznik Nr 4 – Karta Kontowa- spłata pożyczki z ZFŚŚ

6) Załącznik Nr 6 -  Karta Świadczeń Socjalnych

Organizacja Związkowa:

Uzgodniono w dniu 30.12.2018r                                           

                

                

                                                           

Dyrektor Szkoły