kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa uprawnia Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie do szkolenia spawaczy pod merytorycznym nadzorem Ośrodka Obsługi Spawalnictwa Krajowego Instytutu Spawalnictwa.

atest

 

zus

19 marca 2021 roku odbył się II etap Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

Naszą szkołę w II etapie olimpiady reprezentowały uczennice  technikum  kształcące się w zawodzie technik ekonomista: Izabela Kwiatosz, Weronika Fornek, Weronika Kaczor. 

Celem Olimpiady w ramach programu edukacyjnego “Lekcje z ZUS” jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. II etap olimpiady miał charakter współzawodnictwa zespołowego.

 zd1

zd

 

 

erazmus

 

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach programu „ERAZMUS +”  jest w trakcie realizacji projektu „Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii” numer  projektu (umowy) 2020-1-PL01-KA102-081112. Zaplanowane są trzy wyjazdy (mobilności) do różnych miast Andaluzji -wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii. Nasi uczniowie po raz kolejny będą mogli odbyć staż  u hiszpańskich pracodawców oraz nabyć nowe kompetencje zawodowe i językowe potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami. Projekt obejmuje staże we wszystkich  zawodach obecnie kształconych w szkole (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik budownictwa i technik mechanik).

Jesteśmy już po rekrutacji dla pierwszej mobilności i przygotowujemy grupę 18 uczniów na staż zagraniczny w pełni sfinansowany z programu „ERAZMUS +”. W zajęciach będą również uczestniczyć uczniowie z listy rezerwowej, jeżeli ktoś z podstawowej grupy nie będzie mógł wyjechać  (siła wyższa, COVID– 19).

Termin pierwszego wyjazdu  11.04.2021 do 01.05.2021 - miasto Sevilla. Ze względu na „tygiel kulturowy” jakim jest region Andaluzji konieczne jest przygotowanie uczestnika w zakresie wzorców zachowań, różnorodności i norm społecznych. Aktualnie przygotowanie grupy obejmuje zajęcia językowe z nauki hiszpańskiego, oraz zajęcia  kulturowe i pedagogiczne.

erazums pl

 

b5

W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 Branżowa Szkoła I Stopnia oprócz zawodów: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz tynkach po raz pierwszy oferuje absolwentom szkół podstawowych nowy kierunek kształcenia: Monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie to zawód  bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

Uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczą się:
    – prac wykończeniowymi w gotowych budynkach,
    – montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych
    – wykonywania okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
    – zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych,
    – robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i glazurniczych.Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI: BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych,  okładzinowych i wykończeniowych

Po ukończeniu szkoły absolwenci w tym zawodzie są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. montowania systemów suchej zabudowy;
2. wykonywania robót malarskich;
3. wykonywania robót tapeciarskich;
4. wykonywania robót posadzkarskich;
5. wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to niezwykle atrakcyjny i poszukiwany zawód! Znajdziesz pracę przy robotach wykończeniowych obiektów budowlanych: przy malowaniu, tapetowaniu, kładzeniu posadzek, okładzin ściennych i przy płytach gipsowo-kartonowych! A może założysz własną firmę?

 Ten zawód to Twoja inwestycja !!!

 Po ukończeniu 3-letniej szkoły możesz  kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia i zdobyć dyplom technika.

b5

b3

S6 

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy, Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie od 1 września 2021 roku uruchamia nowy kierunek kształcenia – technik spawalnictwa. W trakcie trwającej 5 lat nauki szkolnej oprócz przedmiotów ogólnokształcących program nauczania technika spawalnictwa obejmuje przedmioty zawodowe, takie jak: techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, technologia napraw, podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki, podstawy spawalnictwa, technologia spawalnictwa oraz projektowanie połączeń spawanych.

spawacz

Uruchomienie nowego kierunku technika spawalnictwa da młodym ludziom ogromną szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu różnych metod spawania, urządzeń spawalniczych, korzystania z dokumentacji technicznej i tym podobnych. Ważnym zagadnieniem w kształceniu zawodowym jest łączenie teorii z praktyką. Mając to na uwadze nasza szkoła nawiązała współpracę z lokalnymi pracodawcami.

TECHNIK SPAWALINICTWA  to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. 

Technik spawalnictwa to nowy zawód w ofercie naszej szkoły, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym  jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych, z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Technik spawalnictwa nabywa umiejętności organizowania i nadzorowania  produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów. Zapewnia utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej.

Technik spawalnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Podczas edukacji w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika spawalnictwa.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania, 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym.  Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje.

Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa.

Szkolne kształcenie daje bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto technik spawalnictwa może kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa.

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

Technik spawalnictwa może podjąć pracę / zatrudnienie:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego,
 • w górnictwie, przemyśle metalowym,
 • w stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny,
 • zakładach naprawczych infrastruktury transportowej,
 • zakładach rzemieślniczych.

Technik spawalnictwa może podwyższać swoje kwalifikacje kontynuując naukę na uczelniach wyższych np. kierunek inżynieria spawalnictwa lub na kursach  specjalistycznych z zakresu spawalnictwa.

TECHNIK SPAWALNICTWA TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

spawacz

 ROZWIJAJ Z NAMI SWOJE PASJE !!!

 

 s4

 

 

Drodzy absolwenci szkoły podstawowej, jeżeli nie wiecie w jakim kierunku chcielibyście się dalej kształcić...? 

Wybór szkoły musi być madry i zapewnić Wam dobry start w życie. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą Zespołu Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnmystawie. 

U nas nie tylko zdobędziecie wiedzę, ale także poszerzycie zainteresowania i rozwiniecie  swoje uzdolnienia. 

 •  POSTAW NA KSZTAŁCENIE TECHNICZNE I BRANŻOWE, które przygotowuje do wejścia na rynek pracy i pozwala na szybkie usamodzielnienie się, pozwala na zdobycie konkretnego ZAWODU !

                                                       MASZ ZAWÓD - MASZ PRACĘ 

 • WYBIERZ TRADYCJĘ I NOWOCZESNOŚĆ 

Współpracujemy z firmami i instytucjami w celu podnoszenia jakości naszego kształcenia oraz umożliwienia naszym uczniom nabywania dodatkowych umiejętności. Organizujemy praktyki oraz staże zawodowe, bierzemy udział w programach stypendialnych dla uczniów uzdolnionych. 

 • Realizujemy liczne projekty unijne - zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Nasi uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży poza granicami kraju. 
 • STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ I MŁODOŚĆ!  Mamy świetną atmosferę pracy i nauki.  DOŁĄCZ DO NAS!!!  

https://www.facebook.com/zetkakrasnystaw/videos/719258382087618 - film promujący szkołę.

                                                                       

                                                                         Jesteśmy dla Was !!!

 

zs oferta 2021 2022

Załączniki:
Pobierz plik (oferta edukacyjna 21,22.jpg)oferta edukacyjna 21,22.jpg[ ]300 kB

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo