kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Rozdział 1 Informacje ogólne

  1. Wprowadzenie

  2. Słowniczek pojęć

Rozdział 2 Standardy ochrony małoletnich

Rozdział 3 Zasady ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w Zespole SzkółNr 1 w Krasnymstawie

 1. Zasady zatrudniania pracowników w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie oraz dopuszczania do kontaktu innych osób z małoletnimi.

 2. Zasady bezpiecznych relacji uczniów i personelu szkoły

 3. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi uczniami i innymi uczniami w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie, a w szczególności działania niedozwolone.

 4. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internetu oraz ochrony uczniówprzed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci.

 5. Zasady ochrony wizerunku małoletniego.

 6. Zasady ochrony danych osobowych małoletnich.

Rozdział 4 Zasady i procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego

 1. Zasady i procedury podejmowania w sytuacji podejrzenia stosowania lub stosowania przemocy domowej.

 2. Zasady i procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia cyfrowego

  2.1. Podejrzenie lub zastnienia „cyberprzemocy”

  2.2. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych

  2.3. Naruszenie prywatności dotyczących nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku małoletniego

  2.4. Nawiązanie przez małoletnich niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, pedofilia

  2.5. Seksing, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna w celu osiągnięcia dochodu przez małoletniego

  2.6. Łamanie prawa autorskiego

  2.7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczane w Internecie, nieumiejętność odróżniania treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

Rozdział 5. Organizacja procesu ochrony małoletnich w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

 1. Podział obowiązków w zakresie wdrażania „Standardów ochrony małoletnich”.

 2. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu szkoły do stosowania „Standardów ochrony małoletnich” oraz dokumentowanie tej czynności.

 3. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń podejrzenia lub krzywdzenia.

 4. Dokumentowanie zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich i archiwizowanie wytworzonej dokumentacji.

 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniemu po ujawnieniu krzywdzenia.

 6. Udostępnianie „Standardów ochrony małoletnich”.

 7. Zasady przeglądu i aktualizowania dokumentu „Standardy ochrony małoletnich”

 

Całość dokumentu w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH wersja skrócona.pdf)Standardy ochrony małoletnich[ ]566 kB