kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

 eu 

Znak sprawy: ZS/3/2020/ZzK

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postępowania                                                     

WYJAŚNIENIE W odpowiedzi na zapytanie oferenta (załącznik) 

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postępowania

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego/szkoleń specjalistycznych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie dla Uczestników Projektu „Zawodowcy  z Kościuszki”. 

  

Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1 22-300 Krasnystaw tel./fax  82 576 37 55 www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

 

 

 

 

Zatwierdził dnia 13.10.2020  roku:

Wojciech Maślona

Dyrektor

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

 • Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1
 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw tel./fax (+48) 82 576 37 55 woj. lubelskie 

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

godziny pracy: 07:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

 • Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, forma odwołania, były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
 • Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 • Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.zspnr1krasnystaw.edu.pl/ 
 • Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej siwz. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści siwz będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawcy winni na bieżąco monitorować zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej.
 • Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów na stronie internetowej odpowiada Wykonawca.

II.  Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na postawie na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/specjalistycznych szkoleń na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części:

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/ 8 godzin lekcyjnych dziennie                

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Liczba godzin szkolenia: 160 godzin/8 godzin lekcyjnych dziennie 

Planowana liczba uczestników: 8 (1 grupa)

Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich oraz egzaminu czeladniczego.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kosmetyki i materiały dydaktyczne w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia oraz egzaminu. Każda/y z Uczestniczek/ów zostanie wyposażona/y na własność  w zestaw kosmetyków/akcesoriów/materiałów typu pędzelki do wizażu, kosmetyki do materiałów itp. o wartości co najmniej 150,00 zł brutto. Przekazanie materiałów musi zostać udokumentowane listą odbioru. 

Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa)  Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 56 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 3 godziny zajęć praktycznych na osobę. 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Wykonawca zapewni podręczniki do nauki dla każdego Uczestnika szkolenia.  Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 30 godzin zajęć teoretycznych (na grupę)  i po 30 godzin zajęć praktycznych (na Uczestnika).  Planowana liczba uczestników: 30 (2 grupy po 15 osób) 

Zamawiający zapewni badania lekarskie oraz opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu

Drogowego. Zamawiający musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane).  Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne. Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. Zajęcia powinny odbywać się na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć praktycznych oraz na egzamin. 

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 40 godzin zajęć. Wykonawca powinien przedstawić program szkolenia opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

Zamawiający zapewni podręcznik. Wykonawca musi pokryć koszt egzaminu państwowego.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę na zajęcia teoretyczne). Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022;  

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób)

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 24 godziny na grupę.

Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość kas niezbędną do realizacji zajęć (minimum 1 kasa na 2 osoby). Zajęcia praktyczne muszą stanowić minimum 16 godzin. 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki.

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Planowana liczba uczestników: 16 (2 grupy po 8 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 48 godzin (w tym 18 godzin – I stopień; 30 godzin  II stopień). Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.   Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Planowana liczba uczestników: 48 (6 grup po 8 osób)

Planuje się 6 różnych szkoleń z zakresu fryzjerstwa, każde ze szkoleń trwało będzie 16 godzin i musi zostać zakończone egzaminem wewnętrznym. 

Tematyka szkoleń: Koloryzacja I stopnia, Koloryzacja II stopnia, Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii. 

Zamawiający powinien zapewnić kosmetyki do włosów i farby oraz akcesoria (w tym główki treningowe) w ilości zapewniającej prawidłową realizację szkolenia. Na każdym szkoleniu zostaną zapewnione dla każdego z 8 Uczestników min. 1 główka treningowa (z włosem naturalnym), które po zakończeniu szkolenia pozostaną na własność szkoły. Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Planowana liczba uczestników: 20 (2 grupy po 10 osób) 

Liczba godzin szkolenia: Planuje się dwie edycje po 32 godziny 

Zamawiający zapewni materiały niezbędne do realizacji szkolenia (na grupę planuje się przeznaczyć 900.00 zł, w tym: aceton 3 szt., primer 3szt., tipsy 1000 szt., oliwka 3szt, lakiery różne kolory 12 szt., rękawiczki 3 op., formy duże, żel, pilniki, pędzle, patyczki, bloki, waciki bezpyłowe, klej do tipsów, zmywacz, velox, remover, żel nabłyszczający, top baza, zdobienia). Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić materiały celem prawidłowej realizacji programu szkolenia. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość sprzętu gwarantującą prawidłową realizację szkolenia.  

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia realizowane w dni wolne od nauki. 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć. Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 1

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację  (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 16 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin 

Szkolenie realizowane będzie w sali komputerowej Zamawiającego. 

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Planowana liczba uczestników: 3 (1 grupa)

Liczba godzin szkolenia: 16 godzin 

Szkolenie realizowane na terenie Krasnegostawu bądź Wykonawca uwzględni zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Zamawiający nie zapewnia sali do realizacji zajęć.

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 

Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

 • Osoby prowadzące szkolenie dla uczniów muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne. W przypadku szkoleń dla nauczycieli nie jest to warunek konieczny.  
 • Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 2 szkolenia. 
 • Punktowane przy ocenie oferty będzie doświadczenie kadry w prowadzeniu analogicznych zajęć dla placówki oświatowej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. W przypadku składania odpowiedzi  na zapytanie w częściach niezbędne jest dołączenie programu do każdej części oddzielnie.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą e-mailową na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.
 • Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla Uczestników szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu. W skład komisji egzaminacyjnej wejdą m. in. osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację niniejszego szkolenia, ale posiadający wymagane doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Na zakończenie     szkolenia         Wykonawca     wyda    Uczestnikom    stosowne

zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie  z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowane terminy realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Projektu:  

Część 1. Szkolenie: Kelner z egzaminem czeladniczym  Planowany okres realizacji: 09.2021-07.2022 

Część 2. Szkolenie: Wizażystka z egzaminem czeladniczym 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021 

Część 3. Kurs obsługi wózka jezdniowego

Planowany okres realizacji: 04.2021-07.2021 (pierwsza grupa)  04.2022-07.2022 (druga grupa) 

Część 4. Szkolenie: Prawo jazdy kat. B

Planowany okres realizacji: 01.2021-06.2021; 01.2022-06.2022

Część 5. Szkolenie: Uprawnienia elektryczne do 1kV

Planowany okres realizacji: 03.2021-07.2021

Część 6. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 7. Szkolenie: Barista I i II stopnia 

Planowany okres realizacji: 01.2021-02.2021; 01.2022-03.2022 

Część 8. Szkolenia fryzjerskie   

Planowany okres realizacji: 01.2021-07.2021 

Część 9. Szkolenie: Stylizacja paznokci 

Planowany okres realizacji: 10.2020-07.2021; 10.2021-07.2022 

Część 10. Szkolenie: Nowoczesne torty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 11. Szkolenie: Monoporcje (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 12. Szkolenie: Kiper herbaty (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 13. Szkolenie: Lody tajskie (szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 14. Szkolenie: Projektowanie fryzur (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 15. Szkolenie: SEP do 1 kV z egzaminem (szkolenie dla nauczycieli) Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 16. Szkolenie: Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację 

(szkolenie dla nauczycieli)

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 17. Szkolenie: Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym  (szkolenie dla nauczycieli) 

Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

Część 18. Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych (szkolenie dla nauczycieli)  Planowany okres realizacji: 11.2020-04.2021

 

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 Ustawy PZP.
 • Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta.
   • Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta.
   • Wykonawca bądź trener posiada przygotowanie pedagogiczne.
  4. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
  5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP:
 • Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
 • Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:
  1. na podstawie określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy,
  2. na podstawie określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 • Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie  podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie wyżej wymienionych informacji.  
 • Postanowienia art. 24 ust. 7-10 ustawy stosuje się odpowiednio.
 • Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia: (należy złożyć wraz z ofertą)
 2. Do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca na dzień składania oferty powinien dołączyć:
  1. wykaz kadry (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. wykaz doświadczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. oświadczenia wstępnego potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),

 1. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ),

Oświadczenie składane po otwarciu ofert (istnieje możliwość złożenia oświadczenia wraz z ofertą) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej w Załączniku nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 • Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe,

 1. osobiście,
 2. za pośrednictwem posłańca,
 3. za pośrednictwem faksu,
 4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być skierowanie na adres Zamawiającego.
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Wykonawcę.
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faxu lub formie elektronicznej wymają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niż nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu  o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosków o których mowa w pkt. 7.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 10. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 11. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 12. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz,  a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: https://www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/ 
 13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Koordynator projektu, tel. 721-584-901, Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych tel. 510-405-587

 

 • Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części oraz być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ i musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
 2. dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w części VI,
 • oferta musi być napisana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie oferty,
 • w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów przez osobę niewymienioną/nieuprawnioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert na tą samą część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 • treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w SIWZ,
 • Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona np. bindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści,
 • poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
 • oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 • koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem:

„OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO/ SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Nr sprawy ZS/3/2020/ZzK CZĘŚĆ …. (na którą składana jest oferta) z dopiskiem „Nie otwierać przed 22.10.2020 do godziny 15:00” 

 • na kopercie/opakowaniu oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie,
 • Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń,
 • zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem,
 • Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wyzwanie w trybie art. 90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne, wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zobowiązanie  w formie zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta,  tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
 • Wykonawca ma prawo, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad co dokonywanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane,
 • oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII w niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym projektów zapisu umowy po terminie otwarcia ofert.
 1. Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 • Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jaki może żądać Zamawiający  od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 • jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiający wezwie go  do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania,
 • jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 • oświadczenia dołączane do Formularza ofertowego składane są w oryginale,
 • poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
 • Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 • Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w załączanych oświadczeniach,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia; oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 • jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2020 do godz. 15:00.
 3. Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną

Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie oferty  w terminie (miejscu) odpowiada Wykonawca. Zamawiający  nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.

 1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy PZP.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, Świetlica szkolna, w dniu 

22  października 2020 r. o godz. 16:30.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:
  1. nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
  2. informacje dotyczące ceny
  3. informacje dotyczące terminu dostawy.
 3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.
 4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedur dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:
  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  2. firmy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,
  3. ceny wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w SIWZ. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty   zapisaną          liczbowo          należy zaokrąglić        do        2          miejsc po       przecinku,  do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

cena – 60% (max. 60 pkt)

doświadczenie Wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)

doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:                cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%                cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia  (w wymiarze godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń  na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

  

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 z późn. zm.)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę  w Załączniku nr 3 „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

  

 • Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 • Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z PZP oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  o podane kryteria wyboru.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy PZP. 4) Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
 • Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
  2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się otrzymanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (określającego okres czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zasady gwarancji i rękojmi) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia.
  3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z treścią według wzoru umowy określonym w Załączniku nr 7do SIWZ.
  4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
  5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  6. Przed upływem terminu określonego w ust. 5, Zamawiający może zawrzeć umowę, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę albo upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
  7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 1. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.

 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

 • Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
 1. Każdemu Wykonawcy,    a          także    każdemu          innemu            podmiotowi, który    miał     interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego          Ustawy            PZP      przysługują      środki ochrony prawnej           przewidziane 

w dziale 6 Ustawy PZP, jak dla podstępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych art. 11 ust 8 Ustawy PZP.

 1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy PZP.

 

XVIII. Wykaz załączników

Załącznik nr1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz kadry

Załącznik nr 3. Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna

Wojciech Maślona Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                      ……………………………………………………..

                                                                                                                   Zamawiający