kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

eu

Zespół Szkół Nr 1

 1. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
 2. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax + 48 82 576 37 55;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (załącznik)

Krasnystaw, dnia 07.11.2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS/4/2020/ZzK

 

Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru wykonawcy dostawy ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Zamówienie do 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Część 1. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek staży uczniowskich w okresie maj – sierpień 2021 oraz maj – sierpień 2022 roku w ilości nie większej niż 80 zestawów. Rodzaje zestawów (dla branży gastronomicznej, mechanicznej, budowlanej, fryzjerskiej i ekonomicznej) zostaną podane po rekrutacji, zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne stanowisko w miejscu odbywania stażu. Wykonawca powinien uśrednić cenę zestawu.

Zestaw obejmuje:

 • dla branży gastronomicznej: fartuch, zapaska (2 szt.), furażerkę, maseczkę ochronną,
 • dla branży mechanicznej/budowlanej: ubranie robocze (spodnie, bluza), buty, rękawice, maseczkę ochronną,
 • dla branży fryzjerskiej: bluzę fryzjerską, fartuch ochronny, maseczkę ochronną,
 • dla branży ekonomicznej: koszula (2 szt.), maseczkę ochronną,

Miejsce realizacji: Krasnystaw

Część 2. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni gastronomicznej w łącznej ilości nie większej niż 52 zestawy w tym:

 • na zajęcia „Świat wokół kuchni” – 16 zestawów
 • na zajęcia „AZJA EXPRESS w kuchni” – 16 zestawów
 • na zajęcia „Cukiernik” – 20 zestawów

Zestaw obejmuje: fartuch, zapaskę, furażerkę, maseczkę ochronną

Część 3. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni analizy biologiczno-chemicznej w łącznej ilości nie większej niż 18 zestawów w tym:

 • Na zajęcia „Świat wokół kuchni” – 18 zestawów w laboratorium Zestaw obejmuje: fartuch laboratoryjny bawełniany, maseczkę ochronną

Część 4. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć w pracowni mechanicznej/z branży budowlanej w łącznej ilości nie większej niż 44 zestawy w tym:

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • na zajęcia „Szkolny Fiacik” – 8 zestawów
 • na zajęcia „Lakieromania” – 8 zestawów
 • na zajęcia „Renowacja motocykla zabytkowego” – 8 zestawów
 • na zajęcia „Budowa repliki samochodu rajdowego” – 8 zestawów
 • na zajęcia „Brukarz” – 12 zestawów

Zestaw obejmuje: ubranie robocze (spodnie, bluza), buty, rękawice, maseczkę ochronną

Część 5. Dostawa ubrań roboczych dla Uczestników/Uczestniczek zajęć na spawalni w łącznej ilości nie większej niż 30 zestawów w tym:

1) na zajęcia „Spawanie metodą MAG + TIG” – 30 zestawów

Zestaw obejmuje: ubranie bawełniane, okulary, rękawice, maseczkę ochronną

Miejsce realizacji: Krasnystaw

Opis zamówienia:

Zestaw dla branży gastronomicznej

fartuch – kolor biały, tkanina bawełniano-poliestrowa, kieszeń, zapięcia metalowe typu „SNAP”, zapaska – kolorowa, tkanina bawełniano-poliestrowa, wiązanie z tyłu lub z przodu, furażerka – rozmiar uniwersalny, wykonana z polibawełny,

maseczka ochronna – bawełniana, wielorazowego użytku, nie zawiera latexu.

fartuch laboratoryjny kolor biały, tkanina bawełniana lub bawełniano-poliestrowa, o długości ¾, z długim rękawem, min. 1 kieszeń, zapięcia metalowe typu „SNAP” lub guziki

Zestaw dla branży mechanicznej/budowlanej

Ubranie robocze, w tym:

spodnie – spodnie typu ogrodniczki, podwójne, mocne szwy, szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki, regulacja szerokości spodni,

bluza – podwójne, mocne szwy. Kieszenie bluzy ochronnej zapinane na rzep. Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Regulacja szerokości paska kurtki za pomocą gumki. Zapinane mankiety,

buty – skórzane z metalowym podnoskiem sznurowane (wysokość do kostki), kolor czarny, spody antypoślizgowe,

rękawice – wykonane z poliestru powlekane w części chwytnej lateksem o szorstkowatej strukturze maseczka ochronna – bawełniana, wielorazowego użytku, nie zawiera latexu.

Zestaw dla spawaczy

spodnie – wykonane z bawełny, spodnie typu ogrodniczki, podwójne, mocne szwy, szelki z

regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki, regulacja szerokości spodni, 100 % bawełna,

bluza – wykonane z bawełny, podwójne, mocne szwy. Kieszenie bluzy ochronnej zapinane na rzep.

Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Regulacja szerokości paska kurtki za

pomocą gumki. Zapinane mankiety, 100 % bawełna,

okulary – szkła wykonane z poliwęglanu, przeznaczone do ochrony przed urazami mechanicznymi. rękawice – rękawice spawalnicze wykonane ze skóry bydlęcej z wysokim mankietem, maseczka ochronna – bawełniana, wielorazowego użytku, nie zawiera latexu.

Zestaw dla branży fryzjerskiej (dotyczy wyłącznie staży)

bluza fryzjerska – uszyta z wysokiej jakości tkaniny, zapięcie na napy, kieszonki boczne, materiał polibawełna,

fartuch ochronny – rozmiar uniwersalny, 100% poliester związany z tyłu długimi trokami, z regulowanym paskiem oraz kieszenią,

maseczka ochronna – bawełniana, wielorazowego użytku, nie zawiera latexu.

Branża ekonomiczna (dotyczy staży)

koszula – wykonana z bawełny, 2 sztuki koszula biała i kolorowa,

maseczka ochronna – bawełniana, wielorazowego użytku, nie zawiera latexu.

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 • Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV 18000000-9 – Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 1. Z zamówienia wykluczeni  są  wykonawcy  powiązani  osobowo  lub  kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy

a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki

do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowywania oferty.
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście lub drogą pocztową.
 1. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 1. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 1. Wykonawca składa Formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
  • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Zawodowcy z Kościuszki”, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw.
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
 

Nazwa i adres

   
 

Wykonawcy

   
   

Zespół Szkół Nr 1

 
   

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,

 
   

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

 
   

Biuro Projektu: „Zawodowcy z Kościuszki”

 
 

Oferta na dostawę odzieży

Nie otwierać przed 16.11.2020 r. przed godz. 15.00

 
       

3. Oferty nie zawierające

wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie

 

lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.

4. Termin złożenia oferty do dnia: 16.11.2020 r. do godz. 15.00.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.

Kryterium oceny

Sposób oceny

1.

cena – 100%

Najniższa cena – 100 pkt.

   

(Cn:Cb) x 100 x 100%

   

gdzie Cn – cena najniższa

   

Cb – cena badana

   

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie

   

100 pkt.

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena oferty to cena brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień.
 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
 1. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 1. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 1. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Osoba do kontaktów:

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych, tel. 510-405-587 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, faksem, pocztą e-mail oraz telefonicznie. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie.
 1. Inne informacje
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 1. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
 1. terminu realizacji umowy;
 2. harmonogramu realizacji umowy;
 1. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

 1. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 1. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu przekazania przez Instytucję finansującą projekt na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom;
 1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 1. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. cena oferty/ofert przekracza wartość zamówienia określoną w budżecie projektu,
 1. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. Zamawiający odrzuci oferty, których cena przekracza wartość zamówienia określoną w budżecie projektu,
 1. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Zawodowcy z Kościuszki” i zwiększenia liczby Uczestników/Uczestniczek staży i/lub szkoleń liczba zestawów ubrań do dostawy może ulec zwiększeniu. O takim fakcie Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem. W przypadku zwiększenia liczby dostarczonych ubrań będzie obowiązywała niezmiennie cena z oferty.

Załączniki:

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2),

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

 1. T. Kościuszki w Krasnymstawie

……………………………………………………..

Zamawiający

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego