kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

erazmus.png

 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii”

realizowanym w ramach projektu

ERASMUS+

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Europejskie praktyki zawodowe – Zetka
w Hiszpanii”
realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie a w szczególności:

 • punktowe/wagowe kryteria kwalifikacyjne,
 • zasady kwalifikacji uczestników,
 • formalne i organizacyjne procedury rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń.

Uczestnicy projektu odbędą 3-tygodniową praktykę zawodową zorganizowany we współpracy z:

 • euroMind Projects / Hiszpania/ - dla 54 uczestników kształcących się
  w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik budownictwa/murarz -tynkarz, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, technik usług fryzjerskich i technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych .

Koszty podróży, pobytu i praktyk zawodowych będą w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej - programu Erasmus+. Praktyki zagraniczne będą realizowane w następujących terminach:

Miejscowość

Liczba uczestników

Partner / Kraj

Termin mobilności

SEWILLA

18+2

euroMind Projects / Hiszpania

11.04.2021-01.05.2021

UBEDA

18+2

euroMind Projects / Hiszpania

05.09.2021-25.09.2021

MALAGA

18+2

euroMind Projects / Hiszpania

13.02.2022-05.03.2022

 1. GRUPA DOCELOWA OBJĘTA PROCESEM REKRUTACJI
  • O zakwalifikowanie do udziału w projekcie aplikować mogą wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik budownictwa/murarz - tynkarz, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych
  • Uczestnikami projektu w Hiszpanii będzie 54 uczniów w podziale na 3 tury.
   W każdej turze będzie uczestniczyło 18 uczniów kształcących się w zawodach:

- technik ekonomista – 2 uczniów,

- technik mechanik – 1 uczeń,

- technik budownictwa/murarz-tynkarz – 1 uczeń,

- technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz – 10 uczniów,

- technik usług fryzjerskich - 2 uczniów

- technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych – 2 uczniów

 • Kwalifikowanie uczestników do projektu odbędzie się według:
 • Wszystkich wymaganych kryteriów formalnych;
 • Zestawienia ogólnej sumy punktów uzyskanych w procesie rekrutacji
  w ramach kryteriów merytorycznych oraz kryteriów premiujące;
 • Braku odniesienia do wskazanych w podpunkcie 3.5 Regulaminu Rekrutacji kryteriów wykluczających;
 1. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
 • Wyboru uczestników projektu wśród kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem przez Dyrektora szkoły pana Wojciecha Maślony.
 • Wszystkie pytania odnośnie procedury rekrutacji oraz dokumentacji kierować należy bezpośrednio do koordynatora projektu: pani Moniki Łepik lub do specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji: pani Małgorzaty Jędruszczak;
 • Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 • zaproszenie uczniów do udziału w projekcie poprzez akcję informacyjną, publikację Ogłoszenia Rekrutacyjnego oraz udostępnienie całości dokumentacji rekrutacyjnej wraz
  z niniejszym Regulaminem;
 • złożenie wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od spotkania rekrutacyjnego zaplanowanego dla grupy I w lutym 2021, grupy II w maju 2021 i grupy III
  w październiku 2021 w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.
 • Komplet dokumentów obejmuje:

- Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie Erasmus+;

- Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich – jako załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego (podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia);

- Pisemna rekomendacja nauczyciela kierunkowego przedmiotu zawodowego stanowiąca załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego;

- Pisemna opinia pedagoga szkolnego  stanowiąca załącznik nr 3 do formularza rekrutacyjnego;

 • przekazanie potwierdzenia przyjęcia kompletu dokumentów rekrutacyjnych dla ucznia
  i rodzica poprzez dziennik elektroniczny;
 • weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym
  i merytorycznym,
 • przeprowadzenie przez członków Komisji Rekrutacyjnej wskazanych
  w kryteriach rekrutacji rozmów indywidualnych w języku angielskim;
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji na tablicy ogłoszeń obok pokoju nauczycielskiego
  w postaci listy rankingowej wraz z listami rezerwowymi w podziale na dany kierunek kształcenia uczestników, w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów,
 • przyjęcie ewentualnych, pisemnych odwołań od wyników prac Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 5 dni do dyrektora szkoły/koordynatora,
 • w przypadku niewyłonienia przewidzianej wnioskiem projektowym liczby uczestników koordynator projektu ogłosi rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej. Będzie ona realizowana na zasadach identycznych, jak rekrutacja pierwotna, a o fakcie i terminach jej rozpoczęcia szkoła poinformuje nowym Ogłoszeniem Rekrutacyjnym.
 • odbycie pierwszego spotkania informacyjno – organizacyjnego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu odbędzie się terminie 14 dni po zakończeniu rekrutacji.
 • Procedura rekrutacji uzupełniającej stosowana będzie także w przypadku braku możliwości zastąpienia w składzie grupy projektowej ucznia, który został zakwalifikowany do udziału, ale złożył rezygnację już po ogłoszeniu wyników rekrutacji bądź w wyniku złamania postanowień Regulaminu Stażu Zagranicznego został usunięty z grona uczestników projektu;

 

 1. KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

 • Kryteria wyboru uczestników podzielone są na formalne, merytoryczne, premiujące
  i wykluczające
  ;
 • Do kryteriów formalnych zaliczamy:
 • przynależność do wskazanej w punkcie pierwszym Regulaminu grupy docelowej;
 • kształcenie na poziomie klas I-IV we wskazanych zawodach;
 • przedłożenie we wskazanych terminach wszystkich wymaganych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych,
 • uzyskanie formalnej, pisemnej rekomendacji do udziału w projekcie podpisanej przez nauczyciela kierunkowego przedmiotu zawodowego,
 • załączenie pisemnej opinii pedagoga szkolnego,
 • posiadanie dowodu osobistego lub paszportu z terminem ważności obejmującym minimum 1 rok od daty zakończenia procedury rekrutacji (lub złożenie pisemnego zobowiązania do przedłożenia w/w dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty zamknięcia procedury rekrutacji);

W przypadku niespełnienia przez ucznia któregokolwiek ze wskazanych powyżej kryteriów formalnych dokumentacja rekrutacyjna nie będzie dalej analizowana pod kątem kryteriów merytorycznych, premiujących czy wykluczających, a w protokole prac Komisji Rekrutacyjnej oraz na liście rankingowej obok imienia i nazwiska ucznia umieszczona zostanie adnotacja: „Nie spełniono kryteriów formalnych”;

 • Do kryteriów wykluczających zaliczamy:
 • Posiadanie przez ucznia nagany Dyrektora szkoły (kryterium weryfikowane na podstawie informacji wychowawcy klasy);
 • Posiadanie przez ucznia łącznego, procentowego wskaźnika frekwencji na obowiązkowych, planowych zajęciach lekcyjnych poniżej 50% (ostatni pełny semestr);
 • Posiadanie więcej niż jednej oceny niedostatecznej przez ucznia uzyskanej w klasyfikacji za ostatni, pełny semestr poprzedzający proces rekrutacji;
 • Brak pozytywnej rekomendacji do udziału w projekcie wystawionej przez pedagoga szkolnego i nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W przypadku spełnienia przez ucznia któregokolwiek ze wskazanych powyżej kryteriów wykluczających, dokumentacja rekrutacyjna nie będzie dalej analizowana pod kątem kryteriów merytorycznych i premiujących, a w protokole prac Komisji Rekrutacyjnej oraz na liście rankingowej obok imienia i nazwiska ucznia umieszczona zostanie adnotacja: „Odrzucono ze względu na kryterium wykluczające”;

 • Do kryteriów merytorycznych zaliczamy:
 • Osiągnięcia szkolne ucznia w zakresie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych za ostatni pełny semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej
  w Tabeli 1;
 • Osiągnięcia szkolne ucznia w zakresie oceny z języka angielskiego (podstawowy język projektu) za ostatni pełny semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
 • Ocenę komunikatywności w języku angielkim oceniaoną przez nauczyciela języka angielksiego w trakcie romowy;
 • Zachowanie ucznia (ocena wychowawcy klasy) za ostatni pełny semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
 • Frekwencja ucznia na planowych, obowiązkowych zajęciach lekcyjnych - % frekwencji za ostatni semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
 • Do kryteriów premiujących zaliczamy:
 • Udział w konkursach, olimpiadach, reprezentowanie szkoły – punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
 • Pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym, uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenach objętym wskaźnikiem DEGURBA 3 - punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
 • uczniowie klas programowo najwyższych będą rekrutowani do wyjazdu w pierwszej kolejności ze względu na termin ukończenia szkoły i posiadane umiejętności zawodowe - punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1.

TABELA 1: SKALE PUNKTOWE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Ocena z języka angielskiego

Max 6 punktów

Ocena

dopuszczająca

2 pkt.

dostateczna

3 pkt.

dobra

4 pkt.

bardzo dobra

5 pkt.

celująca

6 pkt.

2.

Rozmowa w języku angielskim – ocena komunikatywności

0-10 pkt.

3.

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych/ostatni semestr

Max 6 punktów

Średnia

poniżej 3.0

0 pkt.

pomiędzy 3.00 – 3.51

1 pkt.

pomiędzy 3.51 – 4.00

2 pkt.

pomiędzy 4.01 – 4.50

3 pkt.

pomiędzy 4.51 – 4.99

4 pkt.

pomiędzy 5.00 - 5.51 

5 pkt.

pomiędzy  5.52 - 6.00

6 pkt.

4.

Ocena z zachowania

Max 10 punktów

Zachowanie

naganne, nieodpowiednie, poprawne

0 pkt.

dobre

3 pkt.

bardzo dobre

6 pkt.

wzorowe

10 pkt.

5.

Frekwencja

Max 8 punktów

Frekwencja

pomiędzy  70 % - 80 %

2 pkt.

pomiędzy  81 % a 90 %

4 pkt.

pomiędzy  91 % a 100 %

8 pkt.

6.

Udział w konkursach, olimpiadach, reprezentowanie szkoły

Dodatkowo

od 0 do 6 pkt.

7.

Pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym, osoba z niepełnosprawnościami, zamieszkanie na terenach objętych wskaźniekiem DEGURBA-3 (weryfikowane we współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym)

Dodatkowo
od 1 do 10 punktów

8.

Uczeń  klasy  programowo najwyższych

Dodatkowo
 15 punktów

           
 • Łącznie do uzyskania w procesie rekrutacji jest 71 punktów;
 • W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na liście decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych. Kolejnym kryterium rozstrzygającym będzie wyższa frekwencja, a następnie ocena z języka angielskiego;
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych (minimum po 2-3 kandydatów z każdego zawodu), wykorzystywanych w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób wcześniej zakwalifikowanych, niewypełnienia wymaganych procedur lub niespełnienia przez nich warunków Regulaminu Praktyk Zagranicznych (np. absencji na zajęciach przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego bądź spotkaniach organizacyjnych), co skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Ewentualne uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc - według kolejności na liście rezerwowej;
 • Lista uczestników zostanie uznana za ostateczną, jeśli w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników nie wpłyną do koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły żadne pisemne odwołania lub po wprowadzeniu korekt i rozpatrzeniu ewentualnych odwołań;
 • Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną
  w momencie zatwierdzenia listy podstawowej i list rezerwowych uczestników przez Komisję Rekrutacyjną oraz podpisania przez uczestników oraz ich rodziców/prawnych opiekunów Regulaminu Praktyk Zagranicznych podczas pierwszego spotkania organizacyjnego;

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością,
a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia
                                                spełniają się w każdym momencie oraz wszystkiego dobrego w 2021 ROKU!                                                                  A Nowy Rok 2021 niech przyniesie nam wiele dobra i wewnętrznej siły, abyśmy nadal obdarowywali się tym, co najpiękniejsze: życzliwością, szacunkiem, wyrozumiałością i wrażliwością.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, społeczność szkolna ZS nr 1

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 

KultBezp logo

W dniu 15 grudnia 2020 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do VIII edycji konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego przez   Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu „Kultura Bezpieczeństwa”.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Realizacja konkursu objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Do szkolnego etapu konkursu przystąpili uczniowie technikum ZS nr 1. 

W etapie regionalnym konkursu, który odbędzie się między 10 stycznia, a 10 marca 2021 r. naszą szkołę reprezentować będą uczennice:

 1. Aleksandra Hałas - klasa III TE 
 2. Weronika Fornek - klasa  II  TE 

Serdecznie gratulujemy 

 

Z ogromną radością informujemy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020 otrzymała uczennica klasy IV  kształcąca się w zawodzie technik ekonomista - Magdalena Margol.

W ubiegłym roku szkolnym Magdalena uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Magda M

W 2020 roku 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, zaś 29 uczniów otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. 

olimpiada

W dniu  14 grudnia 2020 roku  odbył się w naszej szkole I etap zdalnej olimpiady pod patronatem ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021.

Uczniowie  z klas: 1te, 2 tpe , 2te, 3tpe,  rozwiązywali pytania testowe dotyczące ubezpieczeń społecznych. Wyniki Olimpiady z ZUS na szczeblu szkolnym.

Olimpiada odbyła się na podbudowie prowadzonych „Lekcji z ZUS”, które kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń  (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo