kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

logo proj unij

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje dla nauczycieli zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie do 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych kursów podnoszących kompetencje
dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Część I

Nazwa szkolenia:„Szkolenie + egzamin dla instruktorów spawalnictwa MAG + TIG”

Przewidywana liczba Uczestników: 3 nauczycieli zawodu lub/i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Liczba godzin szkolenia: 210 godzin (w tym minimum 150 godzin zajęć praktycznych)

Miejsce realizacji szkoleń: Krasnystaw. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć poza granicami miasta, z tym, że Wykonawca musi zapewnić na własny koszt dojazd uczestnikom projektu do miejsca realizacji zajęć lub zapewnić uczestnikom zwrot kosztów dojazdu

Przewidywany termin realizacji szkolenia: czerwiec – sierpień 2017 roku

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) i TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Część II

Nazwa szkolenia:„Szkolenie + egzamin dla instruktorów spawalnictwa MAG + MIG”

Przewidywana liczba Uczestników: 3 nauczycieli zawodu lub/i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Liczba godzin szkolenia: 210 godzin (w tym minimum 150 godzin zajęć praktycznych)

Miejsce realizacji szkoleń: Krasnystaw. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć poza granicami miasta, z tym, że Wykonawca musi zapewnić na własny koszt dojazd uczestnikom projektu do miejsca realizacji zajęć lub zapewnić uczestnikom zwrot kosztów dojazdu

Przewidywany termin realizacji szkolenia: czerwiec – sierpień 2017 roku

Celem szkolenia jest opanowanie umiejętności spawania spoinami czołowymi blach metodą MIG w różnych pozycjach spawania spawalniczych, uzyskanie uprawnień spawalniczych oraz opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi blach i rur do blach metodą MAG w różnych pozycjach spawania i uzyskanie uprawnień spawalniczych zgodne z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Wymagania dotyczące realizacji szkolenia dla obu części (I i II)

 1. Wymagane jest aby szkolenie miało charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników szkolenia. W trakcie przebiegu zajęć teoretycznych powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje oraz zastosowane metody i techniki nauczania dostosowane do tematyki prowadzonych zajęć.
 2. Wykonawca powinien zapewnić gazy do nauki spawania, drut do nauki spawania, materiał przeznaczony do nauki procesu spawania w ilości niezbędnej do realizacji zajęć praktycznych,
 3. Wykonawca powinien zapewnić kadrę która zostanie oddelegowana do pełnienia funkcji trenera na szkoleniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą: doświadczenie w szkoleniu praktycznym osób w zakresie spawania trener musiał przeprowadzić co najmniej1 szkolenie praktyczne osób w zakresie spawania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
  1. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
   wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie.
  2. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie
   z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.
  3. Zamawiający wymaga przeprowadzenia egzaminów przez instytucję szkoleniową posiadającą atest lub zgodę Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniającą do szkolenia spawaczy w oparciu
   o wytyczne, zgodnie z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie
  4. Każdy Uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione odzież ochroną oraz dostępu do sprzętu, maszyn i urządzeń umożliwiających odbycie szkolenia tj. osobne stanowisko do zajęć praktycznych – stanowisko spawalnicze wraz z osprzętem niezbędnym do wykonywania ćwiczeń spełniających wymagania bhp i p.poż,
  5. Wykonawcy są zobowiązani do ubezpieczenia Uczestników na okres realizacji szkolenia,
  6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu kopi dokumentacji szkolenia, w tym m. in.: dziennika zajęć, listy obecności za każdy miesiąc osobno – według wzoru przesłanego Zamawiającego, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych, protokołu z przeprowadzonego egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierających: nr, imię
   i nazwisko, PESEL uczestnika szkolenia, nazwę szkolenia oraz datę wydania zaświadczenia, kopię zaświadczeń.
   1. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu zewnętrznego  przeprowadzonego przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
   2. Koszt podejścia do egzaminu musi być wliczony w cenę szkolenia.
   3. Szkolenie zakończy się wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według aktualnych norm wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnienia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w danej metodzie.
   4. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji szkolenia,
    dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń i świadectw czeladniczych oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór,
   5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projekt wśród uczestników szkolenia.
   6. Wykonawca powinien wyposażyć Uczestników szkolenia w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w tym: długopis, notatnik oraz podręcznik dotyczący zakresu szkolenia przygotowujący uczestnika szkolenia do zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną /nie może być on kopiowany/
    1. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia podczas trwania szkolenia serwis kawowy /kawa, herbata, napoje, ciastka/.
    2. Wykonawca winien zapewnić oznakowanie sal i pracowni, w których realizowane jest szkolenie, podczas prowadzenia zajęć sale i pracownie powinny być oznaczone przy pomocy logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, logo promocyjne województwa lubelskiego oraz flagi Unii Europejskiej z odwołaniem słownym
     do UE i EFS wraz z informacją o organizowanym szkoleniu – format minimum A-3.

Wykonawca będzie miał obowiązek

 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z zawartą umową na realizację usługi,
 2. zapewnienia odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby realizacji zajęć praktycznych,
 3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informować Zamawiającego
  o miejscu archiwizacji ww. dokumentów,
 4. zapewnienia dostępu do zaplecza sanitarnego podczas trwania szkolenia,
 5. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikowi szkolenia po ukończonym szkoleniu odpowiedniego zaświadczenia wraz z suplementem zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.
  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622).
 6. Wykonawca szkolenia jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń
  o ukończonym szkoleniu wydawanych zgodnie obowiązującymi przepisami.
 1. III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV: 80500000- 9 usługi szkoleniowe     

 1. IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia (minimum 3 szkolenia co najmniej 100 godzin każdo) lub usług tożsamych oraz niezbędną wiedzę do wykonywania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. (Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
 2. dysponują potencjałem technicznym – zajęcia winny być prowadzone w pomieszczeniu przestronnym i przewiewnym, który posiada dostęp do pomieszczeń sanitarnych oraz winien gwarantować w trakcie zajęć wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. Sala powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne, umożliwiające prawidłową realizację kształcenia będącego przedmiotem zamówienia oraz sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.
 3. zapewnią odpowiednią bazę szkoleniową tj. przeprowadzą zajęcia wyposażone w odpowiedni sprzęt dydaktyczny dostosowany ilościowo i jakościowo (stanowisko spawalnicze wraz z osprzętem do wykonywania ćwiczeń spełniać winno wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych),
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 5. wykonawcą może być wyłącznie podmiot uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 6. z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
(Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa
  w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do
niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 1. V.Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. VI.Opis sposobu przygotowywania oferty
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę szkolenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście lub drogą pocztową.
 5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 8. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
 9. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji zajęć szkoleniowych z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2) – w przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na obie części składa dwa załączniki nr 2 osobno na każdą z części,
 • Wykaz zawierający lokalizację (adres) miejsca szkolenia i wyposażenia(Załącznik nr 3)
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4),
 • Program szkolenia (Załącznik nr 5) - w przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na obie części składa dwa programy osobno na każdą z część,
 • CV wykładowców (Załącznik nr 6).
 1. VII.Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
  w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Nowa Szkoła Zawodowa”, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres

Wykonawcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie ,

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw   

Biuro Projektu: „Nowa Szkoła Zawodowa”

 

Oferta na realizację szkolenia:

Część I „Szkolenie + egzamin dla instruktorów spawalnictwa MAG+ TIG”

Część II „Szkolenie + egzamin dla instruktorów spawalnictwa MAG+ MIG”

nie otwierać przed 21.06.2017r.

 

               

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub
  w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia: 21.06.2017 r.
 1. VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p. Kryterium oceny Sposób oceny
1.

Koszt szkolenia – 60%

Najniższa cena – 60 pkt.

(Cn:Cb) x 100 x 60%

gdzie Cn - cena najniższa

Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń będących przedmiotem zamówienia – 40%

Liczba przeprowadzonych kursów w zakresie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia:

- powyżej 3 – 2 punkty

- od 4 do 6 – 3 punkty

- powyżej 6 – 4 punkty

Obliczenie punktów za powyższe kryterium nastąpi wg poniższego wzoru:

(Lp: maxLp) x 100 x 40%

gdzie:

Lp – liczba punktów uzyskanych przez instytucję szkoleniową

maxLp – maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać instytucja szkoleniowa

Zamawiający uwzględni szkolenia powyżej 100 godzin szkoleniowych.

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia. Cena oferty to cena brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień.
 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
 4. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
 1. IX.Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 1. X.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Osoba do kontaktów: Małgorzata Kiendrak – 721-584-901
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 3. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, faksem, pocztą e-mail oraz telefonicznie. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie.
 1. XI.Inne informacje
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy oraz ustali szczegółowy termin realizacji szkolenia.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
  w zakresie:

a) terminu realizacji umowy;

b) harmonogramu realizacji umowy;

c) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych
na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

 1. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu
  do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Załączniki :

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji zajęć szkoleniowych z zakresu zgodnego
  z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2),
 • Wykaz zawierający lokalizację (adres) miejsca szkolenia i wyposażenia(Załącznik nr 3)
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4),
 • Program szkolenia (Załącznik nr 5),
 • CV wykładowców (Załącznik nr 6).