kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

eu

Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE
ul. Zamkowa 1
22--300 Krasnystaw
tel./fax 82 576 37 55
www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/


Znak sprawy ZS/6/2021/ZzK Krasnystaw, dnia 29.11.2021 r.Zapytanie ofertowe ZS/6/2021/ZzK
Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym
projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza
do przedstawienia oferty cenowej na zakup, dostawę i uruchomienie (postawienie w stan
gotowości) fabrycznie nowej hamowni silnikowej inercyjnej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

I. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, uruchomienie
(postawienie w stan gotowości) nowej hamowni silnikowej inercyjnej na potrzeby Zespołu
Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym
projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 –
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

III. Kod CPV
39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny
39294000- 9 – Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych
38410000-2 – Przyrządy pomiarowe
Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia hamowni w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. 3 dni
wcześniej).
4. Wraz z hamownia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne,
instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład
wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty
równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty
określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz
wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw
gwarancyjnych
6. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz
podjęcie czynności serwisowych do max. 72 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii
lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
7. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
8. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży
umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających
naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie
realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
i fabrycznie nowe.
9. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie
nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe
nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu
przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne
cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa
handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem
równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem
równoważności spoczywają na Wykonawcy.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 31.01.2022 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
kryteria:


Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadający kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie
określa warunków w tym zakresie),
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie),
3. Posiadający zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia
(Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie),
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych
i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia,
5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 3).

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań
w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku
nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku,
tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne
ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia wraz z podatkiem VAT.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punków w kryteriach:
1) cena – 60% (max. 60 pkt)
2) termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)
Kryterium nr 1 – cena
Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:
cena oferty najtańszej
C = .............................................. x 100 x 60%
cena oferty badanej
W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty
brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.


Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kryterium nr 2 – termin dostawy
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy
– w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.
Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- dostawa w terminie wymaganym (31.01.2022 r.) – 0 pkt
- skrócenie o 14 dni (17.01.2022 r.) – 20 pkt
- skrócenie o 21 dni (10.01.2022 r.) – 40 pkt
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

IX. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do
niniejszego zapytania.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie,
Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone
wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
3. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
- jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
- nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty
Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
- gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby
nieuprawnione,
- zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
- Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem
Zamawiającego.
5. Badanie oferty:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu


Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego
przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów
oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez
Wykonawców drogą mailową.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
W odpowiedzi na zamówienie:
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy”
stanowiący Załącznik nr 2 (nie należy modyfikować formularza). Formularz stanowiący
odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Dopuszcza
się złożenie podpisu za pomocą podpisu kwalifikowanego lub za pomocą
podpisu za pomocą ePUAP
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XI. Forma, miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
7 grudnia 2021 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł
projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane
składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem
07.12.2021 r. przed godz. 15.00”.
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez Bazę Konkurencyjności.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin
złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz
za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.


Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby do kontaktów

Koordynator projektu (tel. 721-584-901)
Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym
zapytaniem ofertowym.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych
Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania
umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania
umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna
w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć
postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego
na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni
postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę
postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego
w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą
w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych
przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
– w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
d) zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku
należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia
i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,


Projekt „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

e) zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy
Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
z powodu:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
od Zamawiającego,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania
usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie
finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników
do umowy.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.

XIV. Wykaz załączników
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
2. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik
nr 3.


Wojciech Maślona
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. T. Kościuszki w Krasnymstawie


……………………………………………………..
Zamawiający