kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

S6 

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy, Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie od 1 września 2021 roku uruchamia nowy kierunek kształcenia – technik spawalnictwa. W trakcie trwającej 5 lat nauki szkolnej oprócz przedmiotów ogólnokształcących program nauczania technika spawalnictwa obejmuje przedmioty zawodowe, takie jak: techniki wytwarzania, podstawy konstrukcji maszyn, technologia napraw, podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki, podstawy spawalnictwa, technologia spawalnictwa oraz projektowanie połączeń spawanych.

spawacz

Uruchomienie nowego kierunku technika spawalnictwa da młodym ludziom ogromną szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu różnych metod spawania, urządzeń spawalniczych, korzystania z dokumentacji technicznej i tym podobnych. Ważnym zagadnieniem w kształceniu zawodowym jest łączenie teorii z praktyką. Mając to na uwadze nasza szkoła nawiązała współpracę z lokalnymi pracodawcami.

TECHNIK SPAWALINICTWA  to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. 

Technik spawalnictwa to nowy zawód w ofercie naszej szkoły, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym  jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych, z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

CELE KSZTAŁCENIA – ZADANIA ZAWODOWE

Technik spawalnictwa nabywa umiejętności organizowania i nadzorowania  produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów. Zapewnia utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej.

Technik spawalnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Podczas edukacji w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

a następnie  uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł technika spawalnictwa.

KARIERA ZAWODOWA – PERSPEKTYWY PODJĘCIA PRACY

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania, 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym.  Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje.

Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa.

Szkolne kształcenie daje bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto technik spawalnictwa może kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa.

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

Technik spawalnictwa może podjąć pracę / zatrudnienie:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego,
 • w górnictwie, przemyśle metalowym,
 • w stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny,
 • zakładach naprawczych infrastruktury transportowej,
 • zakładach rzemieślniczych.

Technik spawalnictwa może podwyższać swoje kwalifikacje kontynuując naukę na uczelniach wyższych np. kierunek inżynieria spawalnictwa lub na kursach  specjalistycznych z zakresu spawalnictwa.

TECHNIK SPAWALNICTWA TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

spawacz

 ROZWIJAJ Z NAMI SWOJE PASJE !!!

 

 s4