kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W Krasnymstawie

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku szkolnego. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając na miejscu lub w pracowniach przedmiotowych.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. Zbiory wchodzące w skład księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz zbiory audiowizualne można wykorzystywać tylko na terenie szkoły tzn. na miejscu w bibliotece szkolnej lub w pracowniach przedmiotowych.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 7. Korzystający z kącika czytelniczego lub stanowiska komputerowego zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Maturzyści zwracają książki do 30 kwietnia.
 9. Przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik musi rozliczyć się z biblioteką, jest to warunek uzyskania podpisu na karcie obiegowej.
 10. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na okres wakacji letnich.
 11. Odchodzący uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły i zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.


WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie osobiście.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca. Lektury powinny być zwrócone do biblioteki najszybciej jak to jest możliwe, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. Podręczniki wypożyczane są na cały rok szkolny.
 1. W klasach maturalnych ilość wypożyczonych książek należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 1. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

 


POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki.
 3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

 1. Biblioteka szkolna wyposażona jest w sprzęt multimedialny (laptopy, drukarkę, xero).
 2. Sprzęt jest do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Korzystający ze sprzętu uczniowie muszą być pod nadzorem nauczyciela.
 3. Użytkownicy komputerów i drukarek zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w oprogramowaniu już istniejącym.
 1. Ewidencję korzystania ze sprzętu prowadzi bibliotekarz szkolny.
 1. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać do nauczyciela bibliotekarza.    

                                                                        

 1. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 2. Drukowanie wszelkich materiałów odbywa się wyłącznie za zgodą opiekuna ICIM.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i jest uzupełnieniem działalności biblioteki szkolnej z wykorzystaniem techniki komputerowej.
 2. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
 3. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Komputery w czytelni służą przede wszystkim do celów edukacyjnych, np. wyszukiwania informacji w sieci Internet, w zainstalowanych programach multimedialnych, korzystania z programów i gier edukacyjnych, pracy indywidualnej.
 4. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 5. Przed skorzystaniem z komputera należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 6. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 7. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 8. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 9. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie należy wykorzystywać komputera do prowadzenia rozmów internetowych, gier i zabaw.
 10. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez czytelnika czynności.
 11. W przypadku dużej ilości chętnych należy wcześniej zgłosić czas pracy przy komputerze.   Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 12. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

W czytelni obowiązuje kategoryczny zakaz:

 1. Instalowania własnych programów.
 2. Kasowania programów zainstalowanych.
 3. Kopiowania zainstalowanego w komputerach oprogramowania.
 4. Dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem.
 5. Korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji.
 6. Korzystania z własnych nośników danych bez zgody bibliotekarza.
 7. Drukowania bez zgody bibliotekarza.
 8. Manipulowania przy gniazdkach, przewodach, wyłącznikach itp.
 9. Spożywania posiłków i picia napojów.
 10. Głośnych rozmów.
 11. Korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię, przemoc i wulgaryzmy.
 12. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi .Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o zauważonych uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania.                                                                              
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.                                                                            
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z ICIM na czas określony przez bibliotekarza.
 16. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje bibliotekarz.