kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

logo proj unij

Zamawiający zamieszcza w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zamieszcza w załączniku protokół z sesji otwarcia ofert

Znak sprawy: 3/NSZ/2017

 

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Zatwierdził:

Wojciech Maślona

Dyrektor


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax (+48) 82 576 37 55

woj. lubelskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

godziny pracy: 07:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, forma odwołania, były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
  na postawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych w na postawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu fryzjerstwa na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do SIWZ i obejmuje następujące części:

 

Część 1. Szkolenie: Mezoterapia bezigłowa skóry głowy w wymiarze 6 godzin
dla 10 Uczestników projektu w okresie do 31.07.2017r.

Cel: Zwiększenie umiejętności w obsłudze najnowszych urządzeń w pracy fryzjera,
Minimum programowe:

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,

Preparaty stosowane w mezoterapii,

Efekty zabiegu,

Praktyczna technika wykonania.

Część 2. Szkolenie: Techniki koloryzacji w wymiarze 8 godzin dla 10 Uczestników projektu w okresie do 31.07.2017r.

Cel: Zwiększenie dotychczasowej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu koloryzacji włosów
Minimum programowe:

Zasady i techniki koloryzacji,

Kreatywne szkolenia z teorii koloru,

Poznanie kombinacji kolorystycznych.

Część 3. Szkolenie: Koki i upięcia w wymiarze 8 godzin dla 10 Uczestników projektu
w okresie do 31.08.2017r.

Cel: Praktyczne przygotowanie do wykonania upięć i koków na potrzeby salonu i sesji zdjęciowej
Minimum programowe:

Techniki upinania koków i upięć w wersji klasycznej i nowoczesnej,

Nowe trendy w fryzjerstwie,

Wykonywanie upięć i kroków.

Część 4. Szkolenie: mega FRYZ w wymiarze 16 godzin dla 10 Uczestników projektu
w okresie do 31.08.2017r.

Cel: Zapoznanie z najnowszymi trendami fryzjerskimi

Minimum programowe: Projektowanie fryzur zgodnie ze standardami amerykańskiej szkoły fryzjerskiej Pivot Point,

Techniki strzyżenia w salonie – Salon Sculpture i strzyżenie męskie – Meta Men (zgodnie ze standardami szkoły fryzjerskiej Pivot Point).

 

2. Wspólny słownik CPV:

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. szkolenia powinny odbywać się w Krasnymstawie w salach udostępnionych przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony
  z Zamawiającym, wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie zmiany
  w harmonogramie.
 3. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp i ppoż.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji szkolenia, w tym m. in.: dziennika zajęć, listy obecności.
 5. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikowi szkolenia po ukończonym szkoleniu imiennego certyfikatu oraz odpowiedniego zaświadczenia wraz z suplementem zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.
  z 2014 r., poz. 622).
 6. Wykonawca szkolenia jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii certyfikatów oraz zaświadczeń o ukończonym szkoleniu wydawanych zgodnie obowiązującymi przepisami.
 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. do dokumentów finansowych.
 9. Wykonawca zapewnia, iż osoby prowadzące zajęcia będą dysponowały wiedzą
  i kwalifikacjami niezbędnymi do ich przeprowadzenia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

 1. od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2017 roku dla części I i II
  1. od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2017 roku dla części III i IV

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4
  i pkt 8 Ustawy PZP.
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

a) doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, minimum 1 szkolenie dla 2 osób. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie przedstawionych referencji.

b) kwalifikacji zawodowych:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję wykładowcy posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce. Kryterium punktowe oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 5b do SWIZ.

5.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

V.a Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia:

 1. Do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZWykonawca na dzień składania oferty musi dołączyć:
 1. aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 Ustawy PZP (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
  do SIWZ
  ),
 3. wykaz doświadczenia zawodowego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) potwierdzający posiadanie doświadczenia zawodowego instytucji szkoleniowej (kryterium dostępu – Załącznik nr 5a) oraz dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie (kryterium punktowe – Załącznik nr 5b),
 4. wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ) zaparafowany przez Wykonawcę,
 5. wzór imiennego certyfikatu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP,
 7. dokumenty, z których wynikać będzie że osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę jest/są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (w przypadku jeżeli nie wynika to z odpisów, o których mowa w pkt. f).
 1. Oświadczenie składane po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej w załączniku nr 4 do SIWZ).Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem oferty, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w części VI niniejszej SIWZ (również
  w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania przez Zamawiającego, dla których przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną).
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być skierowanie na adres Zamawiającego.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Wykonawcę.
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane
  za pomocą faxu lub formie elektronicznej wymają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
  do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niż nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu
  o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosków o których mowa w pkt. 7.
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  1. w zakresie zamówień publicznych: Małgorzata Kiendrak, tel. 721-584-901
  2. w zakresie merytorycznym: Monika Łepik, tel. 508-210-818

VIII. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. 1.Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
  1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ i musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

b) dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w części VI,

 1. oferta musi być napisana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie oferty,
 2. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów przez osobę niewymienioną/nieuprawnioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginalne lub kopii poświadczonej notarialnie,
 3. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 5. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w SIWZ,
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
  a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona np. bindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz zawierała spis treści,
 8. poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
 9. oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 10. koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU FRYZJERSTWA – PRZETARG NIEOGRANICZONY – część …”, Nr sprawy 3/2017/NSZ z dopiskiem „Nie otwierać przed 17.07.2017 do godziny 10:00” oraz wskazywać jednoznacznie, której części zapytania dotyczy oferta Wykonawcy,
 11. na kopercie/opakowaniu oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy,
  aby umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie,
 12. Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z załącznikami oddzielnie do każdej
  z części zamówienia umieszczając dokumenty w oddzielnych kopertach do każdej części Zamówienia, co do której składa ofertę; możliwe jest złożenie ofert do różnych części zamówienia w 1 zewnętrznej kopercie, zawierającej opis zgodnie z pkt. 11)
  i uwzględniający wszystkie części zamówienia, których dotyczą poszczególne oferty,
 13. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń,
 15. zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, które
  w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem,
 16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wyzwanie w trybie art. 90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody będę stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne, wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
  do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zobowiązanie
  w formie zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
 18. Wykonawca ma prawo, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad co dokonywanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane,
 19. oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. 7 w niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym projektów zapisu umowy po terminie otwarcia ofert.
 1. 2.Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
  niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów (zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jaki może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 3. w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą
  tj. procedurę określoną w art. 24aa Ustawy PZP, zgodnie z którą najpierw dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy PZP oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 2 Ustawy PZP,
 4. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiający wezwie go do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania,
 5. jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 6. oświadczenia dołączane do Formularza ofertowego składane są w oryginale,
 7. referencje oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wskazane
  w Załączniku nr 5 a i b do SIWZ składane są w formie kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem, której dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
  o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, których każdego z nich dotyczą,
 8. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
 9. Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w załączanych oświadczeniach,
 11. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie,
  o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia; oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 12. jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
  o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 13. w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju
  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17.07.2017 do godz. 10:00.

2. Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie oferty
w terminie (miejscu) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, Świetlica szkolna, w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 14:00.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:

a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

b) informacje dotyczące ceny.

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

10. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedur dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firmy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,

c) ceny wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.

3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w SIWZ. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.

4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku,
tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.

6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

 1. cena – 60% (max. 60 pkt),
 2. doświadczenie zawodowe kadry realizującej zamówienie – 30% (max. 30 pkt),
 3. 3)doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt).

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

cena oferty najtańszej

..............................................   x 100 x 60%

cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena ofertybrutto podana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie zawodowe kadry realizującej zamówienie

W ramach kryterium nr 2 oceniane będą kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji szkoleń badane na podstawie udokumentowanej liczby analogicznych szkoleń przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat dla grupy minimum 2 osób w zakresie zamówienia. Zamawiający uwzględni szkolenia powyżej 4 godzin szkoleniowych. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

od 2 do 5 usług = 10 pkt

6 lub 7 usług = 20 pkt

8 usług i więcej = 30 pkt

W sytuacji kiedy Wykonawca wykaże poniżej 2 zrealizowanych usług lub nie wskaże liczby zrealizowanych usług w Załączniku 5b do SIWZ, oferta Wykonawcy w powyższym kryterium otrzyma zero (0) punktów. W sytuacji kiedy Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże dwie i więcej osób z różną ilością usług, Zamawiający dokona oceny biorąc pod uwagę osobę posiadającą największe doświadczenie.

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę
w Załączniku nr 5b do SIWZ „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będą kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę
w Załączniku nr 5b do SIWZ „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z PZP oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy PZP.

4. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się otrzymanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
  do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (określającego okres czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zasady gwarancji i rękojmi) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z treścią według wzoru umowy określonym
  w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert
  nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu,.

XV. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także każdemu innemu podmiotowi, który miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 6 Ustawy PZP, jak dla podstępowań poniżej kwoty określonej
w przepisach Wykonawczych wydanych art. 11 ust 8 Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy PZP.

XVIII. Wykaz załączników

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy

Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5. Wykaz kadry realizującej zamówienie

Załącznik nr 6. Wzór umowy

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo