PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP NR 1 w KRASNYMSTAWIE

                               W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cele:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowania postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka
  • Podejmowanie działań społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

      ZADANIA

TERMIN

- zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy oraz wyrobienie pieczątki SU

- spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

- akcja krwiodawstwa

- kiermasz  używanych  podręczników szkolnych

wrzesień 2018

- otrzęsiny klas pierwszych

- wycieczka do firmy cukierniczej „Solidarność”

październik 2018

- akcja krwiodawstwa

listopad 2018

-  świąteczna dekoracja szkoły

-  szkolne „ Mikołajki”

grudzień 2018

- akcja informacyjna podsumowująca wyniki nauczania i frekwencję w I semestrze roku 2017/2018

styczeń 2019

- zorganizowanie poczty walentynkowej

luty 2019

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

- kiermasz świąteczny

- pomoc w organizacji „Gotowanie z ViP-ami”

marzec 2019

- akcja krwiodawstwa

kwiecień 2019

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

-zorganizowanie „miejsca nauki na świeżym powietrzu”

- Wycieczka podsumowująca pracę SU

maj 2019

- Udział  w akcjach charytatywnych i wolontariacie m.in. „Góra grosza”

Zgodnie z terminem akcji charytatywnych

PRACA CIĄGŁA

Stała aktualizacja  tablicy „ Aktualności” i tablicy Samorządu Uczniowskiego

Pomoc w organizacji i prowadzeniu apeli okolicznościowych

Organizowanie apeli informacyjnych

Zebrania SU dotyczące spraw bieżących

Opiekunowie:

Katarzyna Oleszczuk

Tomasz Bożko