Zapytanie ofertowe ZSP/2/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

logo do projektu

 

Zamawiający zamieszcza w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax + 48 82 576 37 55;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

Krasnystaw, dnia 24.09.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSP/2/SNM/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru wykonawcy usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku.

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie do 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku uczestnikom projektu „Szkoła nowych możliwości” w tym:

Część I

Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży i praktyk zawodowych w okresie czerwiec – sierpień 2019 roku w ilości nie większej
niż 760 osobodni

Miejsce realizacji: miejsca wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)

Część II

Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń w łącznej ilości nie większej niż 908 osobodni w tym:

 1. Nowy STAR 25 (X.2018 – VI.2019) – 160 (1 grupa/8 os./20 dni),
 2. Skóra i włosy oczami chemika i biologa (X.2018 - IV.2019) – 56 (1 grupa/8 os./7 dni),
 3. Kurs obsługi kasy fiskalnej (X-XI.2018; II-III.2019) – 48 (2 edycje po 8 os. x 3 dni),
 4. Cukiernik (X.2018 – VI.2019) – 252 (1 grupa/12 os./18 dni),
 5. Barista I i II stopnia (I-III.2019) – 60 (1 grupa/10 os./6 dni),
 6. Kuchnia molekularna (XI.2018; III.2019) – 20 (2 edycje po 10 osób),
 7. Stylizacja paznokci metodą hybrydową i żelową (X.2018 – IV.2019) – 96
 8. (2 edycje po 12 os. x 4 dni),
 9. szkolenia diagnostyczne (X-XII.2018; III-VI.2019) - 120 (2 edycje po 6 grup x 10 os.),
 10. kurs obsługi wózka jezdniowego (VI-VII.2019) – 96 (1 grupa/12 os./8 dni).

 

Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie)

Opis zamówienia:

 1. Każdy obiad powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). W przypadku jeśli wśród uczestników szkoleń będą osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi i zobowiązany będzie do zapewniania tym uczestnikom obiadów wegetariańskich/ wegańskich.
 2. Obiad musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło,
  w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 3. Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
 4. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu.
 6. Cena usługi zawiera wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia, zapewnienia obiadów i cateringu w tym: koszt transportu, niezbędnych naczyń, sztućców oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia/stażu/praktyki. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy
  o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia/stażu/praktyki, co najmniej
  3 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
 8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
 9. III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 1. IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej

 1. Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia,
  a także dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej 5 osób (każda).

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki
do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 1. V.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. VI.Opis sposobu przygotowywania oferty.
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście
  lub drogą pocztową.
 5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 7. Wykonawca składa Formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
 8. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 1. VII.Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
   w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Szkoła nowych możliwości”, ul. Zamkowa 1,
   22-300 Krasnystaw.
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
 
 

Nazwa i adres

Wykonawcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie ,

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw   

Biuro Projektu: „Szkoła nowych możliwości”

Oferta na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie obiadu

Nie otwierać przed 01.10.2018 r. przed godz. 15.00

 

 

                

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia:
 1. VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p. Kryterium oceny Sposób oceny
1.

Koszt przygotowania posiłku – 60%

Najniższa cena – 60 pkt.

(Cn:Cb) x 100 x 60%

gdzie Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2.

Klauzule społeczne – 40%

Maksymalną   ilość 40   punktów w ramach   kryterium „klauzule społeczne”   otrzyma Wykonawca, którego oferta spełnia dwa warunki:

1. Wykonawca zatrudni przy wykonywaniu zamówienia w wymiarze min. 1/2 etatu:

- co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnościami, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej lub

- co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

- co najmniej 1 osobę, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

2. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma pkt. 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia. Cena oferty to cena brutto w PLN, z dokładnością
  do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo,
  za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień.
 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
 4. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
 5. IX.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
  1. X.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
   1. Osoba do kontaktów:

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, faksem, pocztą e-mail oraz telefonicznie. Wybór Wykonawcy nastąpi
  z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie.
 3. XI.Inne informacje
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) terminu realizacji umowy;

b) harmonogramu realizacji umowy;

c) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu
na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

 1. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone
  do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników
  do umowy.
 2. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcyuzależniony jest od terminu przekazania przez Instytucję finansującą projekt na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom;
 3. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne” Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę
  do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
  na realizację usługi - kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania tj.: umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna/fax/e-mail) w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w zapytaniu oraz dostarczenie dokumentów w/w w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.
 4. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej
  w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz
  z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba, że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie/ niezaangażowanie nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie i na zwolnionym stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone
  w Zapytaniu.
 5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnienia czynnego udziału osoby, o której mowa w zapytaniu przez cały okres trwania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnianie wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną miesięczną ewidencją czasu pracy

Załączniki:

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (Załącznik nr 4)

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                 

……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Szukaj

Menu użytkownika