Postępowanie 12/2017/NSZ

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

logo proj unij

Zamawiający zamieszcza w załączniku protokół z sesji otwarcia ofert.

Znak sprawy: 12/2017/NSZ

 

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla Uczennic i Uczniów – Uczestników Projektu „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Zatwierdził dnia 04.09.2017 roku:

Wojciech Maślona

Dyrektor


I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax (+48) 82 576 37 55

woj. lubelskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

godziny pracy: 07:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, forma odwołania, były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
  na postawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

Cześć 1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

Cześć 2. Szkolenie: Kasjer walutowy i bankowy

Cześć 3. Szkolenie: Cukiernik

Cześć 4. Szkolenie: Barista I i II stopnia

Cześć 5. Szkolenie: Kuchnia molekularna

Cześć 6. Szkolenia diagnostyczne

 1. Całe zamówienie jest podzielone na części.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.

Cześć 1.Kurs obsługi kasy fiskalnej

Przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia obsługi kasy fiskalnej dla 40 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie (każda edycja po 20 osób).

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia:
 • I edycja – 09-11.2017 (planuje się następujący rozkład zajęć
  w poszczególnych miesiącach: wrzesień: 8 godzin, październik: 24 godziny, listopad: 16 godzin).
 • II edycja – 02-05.2018 (planuje się następujący rozkład zajęć
  w poszczególnych miesiącach: luty: 8 godzin, marzec: 16 godzin, kwiecień: 16 godzin, maj: 8 godzin).

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach Zamawiającego, w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw (30 godzin w sali komputerowej/edycja i 18 godzin w sali wykładowej/edycja). Zamawiający do przeprowadzenia zajęć udostępnia Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 48 godzin lekcyjnych (8 godzin dziennie) odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. budowa i rodzaje kas,
  2. kryteria/ warunki techniczne stosowania kas,
  3. obowiązki informacyjne zawarte w programie,
  4. kontrola urzędu skarbowego,
  5. ewidencja sprzedaży,
  6. sprzedaż PLU,
  7. formy płatności,
  8. strono – anulowanie paragonu,
  9. raporty.

Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.

 1. Celem realizacji zajęć jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 2. Zamawiający na potrzeby przeprowadzenia kursu udostępni 5 kas fiskalnych, szuflady do kas (5 szt.), wagi do kasy (3 szt.), czytnik kodów do kasy (3 szt.).

Cześć 2. Szkolenie: Kasjer walutowy i bankowy

Przeprowadzenie jednej edycji szkolenia dla 12 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia: 10.2017
 2. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw (sala wykładowa). Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 3. Całkowity zakres zajęć obejmuje 24 godziny lekcyjne (8 godzin dziennie) odbywające się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 4. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. organizacja pracy kasjera,
  2. rozpoznanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych,
  3. ćwiczenia praktyczne.
  4. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczniów/Uczennice wiedzy z zakresu technik i operacji bankowych i kasowych.

Cześć 3. Szkolenie: Cukiernik

Przeprowadzenie jednej edycji szkolenia dla 12 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia: 09.2017 –(planuje się następujący rozkład zajęć w poszczególnych miesiącach: wrzesień: 8 godzin, październik: 8 godzin, listopad: 16 godzin, grudzień 2017: 8 godzin, styczeń: 8 godzin, luty: 8 godzin, marzec: 24 godziny, kwiecień: 16 godzin, maj: 16 godzin, czerwiec 2018: 8 godzin)

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw (sala wykładowa: 30 godzin, pracownia gastronomiczna: 90 godzin). Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 120 godzin lekcyjnych (8 godzin dziennie) odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. niezbędnik cukiernika
  2. ćwiczenia praktyczne wykonywanie wyrobów cukierniczych.
  3. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczennice/Uczniów wiedzy i umiejętności wykonywania wyrobów ciastkarskich.
  4. Zamawiający zapewni wyżywienie podczas zajęć.
  5. Zamawiający zapewni produkty niezbędne do realizacji zajęć (planowana w budżecie kwota to: 3 000,00 zł)

Cześć 4. Szkolenie: Barista I i II stopnia

Przeprowadzenie czterech edycji szkolenia dla 10 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia:
 • I edycja 10.2017 –Do końca roku 2017 planuje się, że szkolenie ukończy przynajmniej jedna grupa szkoleniowa tj. 10 osób z I edycji szkolenia.
 • II – IV edycji 10.2017 - 03.2018

planuje się następujący rozkład zajęć w poszczególnych miesiącach: październik – grudzień 2017 po 16 godzin, styczeń – marzec 2018 po 48 godzin.

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia gastronomiczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 48 godzin lekcyjnych (w tym 18 godzin szkolenie I stopnia oraz 30 godzin szkolenie II stopnia) odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. teoretyczne omówienie pracy baristy i rodzajów kaw,
  2. ćwiczenia praktyczne przygotowanie różnych rodzajów kaw.
  3. Celem realizacji zajęć jest nabycie przez Uczennice/Uczniów dodatkowych umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy.
  4. Zamawiający zapewni produkty niezbędne do realizacji zajęć (planowana w budżecie kwota to: 700,00 zł na każdą edycję, łącznie 2800,00 zł).
  5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

Cześć 5. Szkolenie: Kuchnia molekularna

Przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia dla 10 Uczennic/Uczniów (łącznie 20 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia:
 • I edycja 11.2017
 • II edycja 03.2018
 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia gastronomiczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Całkowity zakres zajęć obejmuje 8 godzin lekcyjnych odbywających się w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Program zajęć powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
  1. teoretyczne omówienie nowoczesnych trendów w kuchni
  2. ćwiczenia praktyczne sferyczne przystawki, syfony, smażenie w wodze, potrawy z sous vide i vacuum.
  3. Celem realizacji zajęć jest poszerzenie wiedzy kulinarnej i doskonalenie umiejętności kuchni molekularnej.
  4. Zamawiający nie zapewnia produktów niezbędnych do realizacji zajęć.
  5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i produkty do wykonania zajęć praktycznych w ilości niezbędnej odpowiedniej realizacji zajęć.

Cześć 6. Szkolenia diagnostyczne

Przeprowadzenie sześciu modułów szkoleniowych (po 8 godz. każdy) dla 10-osobowych grup Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie. Planuje się 6 modułów x 10 Uczniów x 2 edycje Łącznie 120 osobomodułów szkoleniowych.

Planowane moduły:

I moduł: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.

II moduł: Diagnostyka czujników silnika

III moduł: Oscyloskop w praktyce warsztatowej

IV moduł: Budowa, działanie, diagnostyka i obsługa klimatyzacji samochodowej wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 307/2008

V moduł: Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator

VI moduł: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych.

Każde z powyższych modułów szkoleniowych zakończy się zdobyciem kompetencji w zakresie zgodnym z tematem szkolenia. Zamawiający pokryje koszt egzaminu.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco:

 1. Termin realizacji szkolenia:
 • I edycja 09 –
 • II edycja 03–

Planuje się w każdym miesiącu 2 moduły szkoleniowe.

Powyższe plany mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą.

 1. Miejsce realizacji zajęć: Zajęcia będą się odbywały w salach (pracownia mechaniczna) Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.
 2. Zajęcia powinny się odbywać po 8 godzin dziennie w soboty lub na prośbę Uczestników w dni wolne od nauki.
 3. Celem realizacji zajęć jest zwiększenie przez Uczennice/Uczniów umiejętności w zakresie mechaniki pojazdów.
 4. Zamawiający pokryje koszt egzaminu po każdym module szkoleniowym.
 5. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.

Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

 1. Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne.
 2. Osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej tematyce, minimum 1 szkolenie.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych drogą e-mailową na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia i jakość wsparcia. Kompletne ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 5. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć.
 6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Nowa Szkoła Zawodowa”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wyda Uczestnikom stosowne zaświadczenia/certyfikaty. Zaświadczenia/certyfikaty muszą być oznaczone zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kwalifikacje w zakresie szkolenia dla uczestników/uczestniczek szkolenia, sporządzenia protokołu z egzaminu i przekazanie jego kopii Zamawiającemu (nie dotyczy części 6).
 9. Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne.
 10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 11. zapewnienie materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia.

2. Wspólny słownik CPV:

CPV - 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

CPV - 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

IV. Termin wykonania zamówienia:

od daty zawarcia umowy, najpóźniej do 30.06.2018

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 Ustawy PZP.
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
  3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 1 szkolenia w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia, dla zadania w ramach którego składana jest oferta lub wykonawca ubiegający się o zamówienie sam wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. 1 szkolenia w zakresie analogicznym do tematyki szkolenia dla zadania, w ramach którego składana jest oferta. Zamawiający wymaga aby Wykonawca bądź trener posiadał przygotowanie pedagogiczne. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz kadry realizującej zamówienie (załącznik nr 3 do SIWZ)
  4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

V.a Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia:

 1. 1.Do Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca na dzień składania oferty musi dołączyć:
  1. Wykaz doświadczenia instytucji szkoleniowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. Wykaz kadry realizującej zamówienie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 Ustawy PZP (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 a
   do SIWZ
   ),
  5. wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ) zaparafowany przez Wykonawcę,
  6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
   do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
   na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP,
 2. dokumenty, z których wynikać będzie że osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę jest/są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (w przypadku jeżeli nie wynika to z odpisów, o których mowa w pkt. f).
 3. wzór zaświadczenia,
  1. wzór ramowego programu szkolenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ),
  2. życiorys zawodowy trenera/ów (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ),
  3. 2.Oświadczenie składane po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia Wykonawcy dot. grupy kapitałowej w Załączniku nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem oferty, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w części VI niniejszej SIWZ (również
  w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania przez Zamawiającego, dla których przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną).
 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być skierowanie na adres Zamawiającego.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Przesłanie dokumentów po godzinie 15.00, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów przez Wykonawcę.
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane
  za pomocą faxu lub formie elektronicznej wymają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
  do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak niż nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu
  o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminów składania wniosków
  o których mowa w pkt. 7.
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a udzielonymi odpowiedziami, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Koordynator projektu, tel. 721-584-901

VIII. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. 1.Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
  1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być sporządzona zgodnie
   z niniejszą SIWZ i musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

b) dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w części VI,

 1. oferta musi być napisana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań odpowiadających cenie oferty,
 2. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów przez osobę niewymienioną/nieuprawnioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, osoba ta powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo wystawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
 3. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej liczby ofert w odniesieniu do tych samych części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę,
 5. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w SIWZ,
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
  a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona np. bindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację,
 8. poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
 9. oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 10. koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego z wyraźnym oznaczeniem: „OFERTA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZENNIC I UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW PROJEKTU – PRZETARG NIEOGRANICZONY”, Nr sprawy 12/2017/NSZ
  z dopiskiem „Nie otwierać przed 13.09.2017 do godziny 13:30”.
 11. na kopercie/opakowaniu oferty należy podać nazwę i adres Wykonawcy,
  aby umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku wycofania oferty lub dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie,
 12. Wykonawca składa Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami,
 13. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń,
 15. zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, które
  w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem,
 16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wyzwanie w trybie art. 90 Ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, które w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne, wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
  do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zobowiązanie
  w formie zawiadomienia o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty,
 18. Wykonawca ma prawo, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad co dokonywanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane,
 19. oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące zapisów SIWZ należy zatem wyjaśniać z Zamawiającym przed upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII w niniejszej SIWZ. Przepisy Ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielania zamówienia, w tym projektów zapisu umowy po terminie otwarcia ofert.
 1. 2.Informacje dotyczące procedury i formy przedstawianych dokumentów:
 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
  niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów (zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jaki może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
 3. w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą
  tj. procedurę określoną w art. 24aa Ustawy PZP, zgodnie z którą najpierw dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy PZP oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust 2 Ustawy PZP,
 4. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy o PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiający wezwie go do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania,
 5. jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
 6. oświadczenia dołączane do Formularza ofertowego składane są w oryginale,
 7. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
 8. Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w załączanych oświadczeniach,
 10. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie,
  o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia; oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
  z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
 11. jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
  o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
  w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 12. w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju
  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 13.09.2017 do godz. 10:00.

2. Decydująca jest data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego. Za prawidłowe zaadresowanie oraz złożenie oferty
w terminie (miejscu) odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi konsekwencji dostarczenia oferty w inne miejsce niż wymienione w pkt. 1 lub po terminie.

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 Ustawy PZP.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, Świetlica szkolna, w dniu 13 września 2017 r. o godz. 13:30.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert do wiadomości zebranych odczytane zostaną co najmniej następujące informacje:

a) nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

b) informacje dotyczące ceny

c) informacje dotyczące terminu dostawy.

9. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

10. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedur dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firmy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie,

c) ceny wykonania zamówienia.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.

3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w SIWZ. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.

4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku,
tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.

6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
  1. cena – 60% (max. 60 pkt)
  2. doświadczenie wykonawcy – 30% (max. 30 pkt)
  3. doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
   na potrzeby placówki oświatowej – 10% (max. 10 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – doświadczenie wykonawcy

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w wymiarze godzinowym analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta.

Liczba przyznanych punktów:

1 – 2 szkolenia – 10 pkt

3 – 4 szkolenia – 20 pkt

5 i więcej szkoleń – 30 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Kryterium nr 3 – doświadczenie kadry realizującej zamówienie w realizacji szkoleń
na potrzeby placówki oświatowej

W ramach kryterium nr 3 oceniane będzie doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji szkoleń. Zamawiający będzie przyznawał punkty metoda zerojedynkową:

 1. 10 pkt. za realizację szkoleń na potrzeby placówki oświatowej,
 2. 0 pkt. w przypadku nie wykazania realizacji szkoleń na potrzeby placówki oświatowej.

 

Poprzez placówkę oświatową Zamawiający rozumie instytucje składające się na system oświaty zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę
w Załączniku nr 3 do SIWZ „Wykaz kadry realizującej zamówienie”.

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Na ocenę składa się suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.
 2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
  z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z PZP oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
  2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy PZP.
 4. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się otrzymanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
  do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenia czasu trwania konsorcjum (określającego okres czasu realizacji przedmiotu zamówienia, zasady gwarancji i rękojmi) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z treścią według wzoru umowy określonym
  w Załączniku nr 7 do SIWZ.
 4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostało oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XV. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano celem zawarcia umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także każdemu innemu podmiotowi, który miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale 6 Ustawy PZP, jak dla podstępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych art. 11 ust 8 Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy PZP.

XVIII. Wykaz załączników

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz doświadczenie instytucji szkoleniowej

Załącznik nr 3. Wykaz kadry realizującej zamówienie

Załącznik nr 4. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5. Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6. Wzór ramowego programu szkolenia

Załącznik nr 7. Wzór umowy

Załącznik nr 8. Życiorys zawodowy

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]253 kB525 Pobieranie
Pobierz plik (protokół z otwarcia ofert(2).pdf)protokół z otwarcia ofert(2).pdf[ ]1127 kB591 Pobieranie
Pobierz plik (SIWZ 12_2017_NSZ.pdf)SIWZ 12_2017_NSZ.pdf[ ]1005 kB579 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.doc)Zalacznik 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.doc[ ]757 kB581 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 2 do SIWZ doswiadczenie instytucji.doc)Zalacznik 2 do SIWZ doswiadczenie instytucji.doc[ ]729 kB574 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 3 do SIWZ wykaz kadry realizujujacej zamowienie.doc)Zalacznik 3 do SIWZ wykaz kadry realizujujacej zamowienie.doc[ ]728 kB540 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy.doc)Zalacznik 4 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy.doc[ ]729 kB537 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 4a do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy.doc)Zalacznik 4a do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy.doc[ ]723 kB547 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 5 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitalowej.doc)Zalacznik 5 do SIWZ oswiadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitalowej.doc[ ]728 kB516 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 6 do SIWZ program zajec.doc)Zalacznik 6 do SIWZ program zajec.doc[ ]728 kB560 Pobieranie
Pobierz plik (Zalacznik 8 do SIWZ - CV.doc)Zalacznik 8 do SIWZ - CV.doc[ ]728 kB566 Pobieranie
Pobierz plik (Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf)Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf[ ]562 kB537 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika