Zapytanie ofertowe ZSP/5/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0

logo do projektu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Znak sprawy ZSP/5/SNM/2018                                                Krasnystaw, dnia 11.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację
i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje
  i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Przesiewacz ręczny do mąki – 6 sztuk
 2. Czajnik bezprzewodowy – 3 sztuki
 3. Bielizna stołowa – 1 zestaw
 4. Klamry do serwetek – 12 zestawów
 5. Serwetki płócienne – 24 sztuk
 6. Elementy dekoracji stołów bielizna stołowa: skirting 20 mb – 1zestaw
 7. Zestaw sztućców min. 72 elementy – 2 zestawy
 8. Zastawa stołowa – 1 zestaw
 9. Garnki– 2 zestawy
 10. Komplet desek – 2 zestawy
 11. Szafki kuchenne wiszące metalowe – 2 sztuki
 12. Miarki metalowe – 3 zestawy
 13. Apteczka szkolna walizka naścienna z wyposażeniem – 1 sztuka
 14. Gaśnica proszkowa – 1 sztuka
 15. Mikser z dodatkowa misą – 10 sztuk
 16. Robot planetarny – 2 sztuki
 17. Kuchenka indukcyjna            – 3 sztuki
 18. Podgrzewacz ze stali nierdzewnej – 2 sztuki
 19. Kompotierki z talerzykiem – 24 zestawy
 20. Wyciskacz do cytrusów metalowy – 1 sztuka
 21. Kosz do gotowania makaronu – 1 sztuka
 22. Szatkownica do warzyw ręczna typu mandolina – 1 sztuka
 23. Taboret podgrzewczy elektryczny – 1 sztuka
 24. Pojemniki GN 1/1 z pokrywkami – 6 zestawów
 25. Pokrywki do pojemników GN 1/1 – 6 sztuk
 26. Prasa do ziemniaków – 6 sztuk
 27. Prasa do czosnku – 6 sztuk
 28. Maty silikonowe – 15 sztuk
 29. Wałki silikonowe – 12 sztuk
 30. Tace kelnerskie – 6 sztuk
 31. Środki do mycia i dezynfekcji dla celów ekonomicznych – 10 zestawów
 32. Krzesła – 50 sztuk
 33. Stoły koktajlowe – 2 sztuki
 34. Miski metalowe z podziałką (zestaw) – 4 zestawy
 35. Wykrawacz do masy cukrowej (zestaw) – 3 zestawy
 36. Maty silikonowe do koronek i do kształtów– 3 zestawy
 37. Foremki na praliny silikonowe – 2 zestawy
 38. Worki, rękawy wielorazowe – 30 sztuk
 39. Worki, rękawy jednorazowe – 10 sztuk
 40. Worek dwukomorowy – 4 sztuki
 41. Tylki – 4 zestawy
 42. Wygładzacz typu pacha – 4 sztuki
 43. Wałek do lukru – 2 sztuki
 44. Szpatułka kątowa duża – 5sztuk
 45. Łopatka silikonowa mała – 5 sztuk
 46. Skrobki – 12 sztuk
 47. Rózgi – 10 sztuk
 48. Szczypce – 4 sztuki
 49. Miska do rozpuszczania czekolady – 2 sztuki
 50. Syfon do bitej śmietany+ naboje – 2 sztuki
 51. Opaska cukiernicza –2 sztuki
 52. Skrobak do czekolady – 1 sztuka
 53. Pędzelek silikonowy – 10 sztuk
 54. Taca cukiernicza – 10 sztuk
 55. Foremki, tortownice, różne rozmiary (zestaw) – 15 zestawów
 56. Blachy profesjonalne– 15 zestawów
 57. Fontanna czekoladowa – 1 sztuka
 58. Wieszak na worki i końcówki – 1 sztuka
 59. Lampa do karmelu – 1 sztuka
 60. Ekspres do kawy – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 1. III.Kod CPV

39221000-7 sprzęt kuchenny

39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39221100-8 zastawa kuchenna

39200000-4 wyposażenie domowe

39162100-6 pomoce dydaktyczne

39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39720000-5 sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

 1. IV.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. 1.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznej.
 4. 3.Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. 4.Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. 5.Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. 6.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. 7.Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. 8.W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. 9.Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. 10.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
 1. V.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 29.10.2018 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. VI.Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 1. VII.Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.

3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.

4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.

6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

 1. cena – 60% (max. 60 pkt)
 2. termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (29.10.2018r.) – 0 pkt

- skrócenie o 3 dni (26.10.2018r.) – 20 pkt

- skrócenie o 5 dni (24.10.2018r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

 1. IX.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                 o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-          jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

-          nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

-          gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

-          zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-          została złożona po upływie wyznaczonego terminu,

-          jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-          formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,

-          zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

-          Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

5.   Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. X.Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. XI.Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
19 października 2018 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 19.10.2018 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. XII.Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. XIII.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
  lub telefonicznie.
 1. XIV.Warunki zmiany umowy
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego
  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                 z powodu:

-          zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

-          zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych
od Zamawiającego,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. XV.Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                   Zamawiający

Zapytanie ofertowe ZSP/4/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0

logo do projektu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 

Zamawiający przedstawił w dniu 12.10.2018 wyjaśnienia dot. Zapytania. Wyjaśnienia zamieszczone są w załączniku oraz zostały udostępnione w Bazie Konkurencyjności.

 

Znak sprawy ZSP/4/SNM/2018                                                Krasnystaw, dnia 09.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację
i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego
  i wyposażenia pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12–Edukacja,kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Laptop (komputer przenośny) z oprogramowaniem, myszką, torbą na laptopa - 2 zestawy
 2. Komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem – 4 zestawy
 3. Tablica interaktywna – 4 sztuki
 4. Projektor wraz z uchwytem ściennym – 6 sztuk
 5. Telewizor z uchwytem ściennym – 1 sztuka
 6. Tablica biała suchościeralna – 3 sztuki
 7. Tablica typu flipchart – 3 sztuki
 8. Głośniki – 2 zestawy
 9. Ekran projekcyjny – 2 sztuki
 10. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką – 2 sztuki
 11. Bindownica – 2 sztuki
 12. Niszczarka – 2 sztuki
 13. Odtwarzacz CD, mp3 z wejściem USB – 4 sztuki
 14. Terminal dotykowy – 1 sztuka
 15. Drukarka fiskalna – 1 sztuka

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny oraz Certyfikat Bezpieczeństwa lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył sprzęt na miejsce wskazane przez Zamawiającego, zainstalował niezbędne oprogramowanie (zakupione w ramach niniejszego postępowania) oraz uruchomił sprzęt, a także dokonał krótkiego instruktażu (min. 1 godzina) personelu, który został wskazany przez Zamawiającego.

 1. III.Kod CPV

39162110-9– Sprzęt dydaktyczny

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

30232110-8 – Drukarki laserowe

 1. IV.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. 1.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu komputerowego, biurowego
  i wyposażenia pracowni.
 4. 3.Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. 1 dzień wcześniej).
 5. 4.Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. 5.Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. 6.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. 7.Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. 8.W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. 9.Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. 10.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
 1. V.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 29.10.2018 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. VI.Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 1. VII.Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Przy określaniu stawek VAT dla poszczególnych pozycji zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić zapisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 póżń. zm.).
 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).
 2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.
 3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.
 4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
  tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
  a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.
 6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
 7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 1. VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

 1. cena – 60% (max. 60 pkt)
 2. termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (29.10.2018r.) – 0 pkt

- skrócenie o 3 dni (26.10.2018r.) – 20 pkt

- skrócenie o 5 dni (24.10.2018r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

 1. IX.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                 o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-          jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

-          nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

-          gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

-          zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-          została złożona po upływie wyznaczonego terminu,

-          jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-          formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,

-          zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

-          Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

5.   Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. X.Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. XI.Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
17 października 2018 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 17.10.2018 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. XII.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
lub telefonicznie.

 1. XIII.Warunki zmiany umowy
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego
  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                 z powodu:

-          zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

-          zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. XIV.Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Zapytanie ofertowe ZSP/3/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0

 

logo do projektu

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1

im. T. KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax 82 576 37 55

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/

 Zamawiający zamieszcza w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Znak sprawy ZSP/3/SNM/2018                                                Krasnystaw, dnia 03.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację
i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12–Edukacja,kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Termoloki – 1 zestaw

2. Myjka do włosów – 1 zestaw

Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

 1. III.Kod CPV

39712200-8 – Urządzenia fryzjerskie

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

 1. IV.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 2. 1.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko.
 3. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia i postawienia na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz instalacji bądź uruchomienia (postawienia w stan gotowości) przedmiotu zamówienia tj. sprzętu i wyposażenia pracowni fryzjerskiej.
 4. 3.Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego poinformowania Zamawiającego
  o planowanym dniu i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia (min. dzień wcześniej).
 5. 4.Wraz z wyposażeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie związane
  z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 6. 5.Wykonawca oprócz dokumentów określonych powyżej, przedłoży dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych
 7. 6.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.
 8. 7.Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc
  od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu.
 9. 8.W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
  i usterek, w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży umowy od siedziby wykonawcy i z powrotem , związane z wymianą materiałów
  i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji usunięcia awarii lub usterek materiały i części maja być oryginalne
  i fabrycznie nowe.
 10. 9.Zamawiający informuje; że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych
  i podanych w wymaganych parametrach w zapytaniu ofertowym pod warunkiem,
  że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
 11. 10.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
 1. V.Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 22.10.2018 r., z zastrzeżeniem
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.

 1. VI.Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 3. Posiada zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, (Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie)
 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeśli zaangażowanie zasobów technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4)
 1. VII.Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową).

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN.

3. Cenę oferty brutto należy wyliczyć, z uwzględnieniem wszystkich wymagań w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie.

4. Cenę oferty zapisaną liczbowo należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, 
tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert.

6. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.

7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. VIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:

 1. cena – 60% (max. 60 pkt)
 2. termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Kryterium nr 1 – cena

Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru:

               cena oferty najtańszej

C = ..............................................   x 100 x 60%

               cena oferty badanej

W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium nr 2 – termin dostawy

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy – w dniach (dla całości zamówienia) podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 40%.

Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:

- dostawa w terminie wymaganym (22.10.2018r.) – 0 pkt

- skrócenie o 3 dni (19.10.2018r.) – 20 pkt

- skrócenie o 5 dni (17.10.2018r.) – 40 pkt

Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że 2 lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

 1. IX.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                 o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

     Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

-          jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,

-          nie jest złożona na odpowiednim formularzu ofertowym (Formularz Oferty Wykonawcy jako Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

-          gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

-          zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-          została złożona po upływie wyznaczonego terminu,

-          jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-          formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,

-          zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,

-          Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

5.   Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, również przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. X.Opis sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
 2. Do oferty należy dołączyć
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. XI.Forma, miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia
11 października 2018 r. do godziny 15.00
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 11.10.2018 r. przed godz. 15.00”

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Biura Projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.


Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. XII.Osoby do kontaktów

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. XIII.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna
  w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje
  z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej
lub telefonicznie.

 1. XIV.Warunki zmiany umowy
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego
  na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                           z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                z powodu:

-          zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,

-          zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,

-          zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).

 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 1. XV.Wykaz załączników
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
 3. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
 4. Formularz cenowy – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 4.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Zapytanie ofertowe ZSP/2/SNM/2018

Ocena użytkowników:  / 0

logo do projektu

 

Zamawiający zamieszcza w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1

22-300 Krasnystaw

tel./fax + 48 82 576 37 55;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl

Krasnystaw, dnia 24.09.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSP/2/SNM/2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyboru wykonawcy usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku.

 1. I.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie do 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku uczestnikom projektu „Szkoła nowych możliwości” w tym:

Część I

Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek staży i praktyk zawodowych w okresie czerwiec – sierpień 2019 roku w ilości nie większej
niż 760 osobodni

Miejsce realizacji: miejsca wskazane przez Zamawiającego (woj. lubelskie)

Część II

Przygotowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników/Uczestniczek szkoleń w łącznej ilości nie większej niż 908 osobodni w tym:

 1. Nowy STAR 25 (X.2018 – VI.2019) – 160 (1 grupa/8 os./20 dni),
 2. Skóra i włosy oczami chemika i biologa (X.2018 - IV.2019) – 56 (1 grupa/8 os./7 dni),
 3. Kurs obsługi kasy fiskalnej (X-XI.2018; II-III.2019) – 48 (2 edycje po 8 os. x 3 dni),
 4. Cukiernik (X.2018 – VI.2019) – 252 (1 grupa/12 os./18 dni),
 5. Barista I i II stopnia (I-III.2019) – 60 (1 grupa/10 os./6 dni),
 6. Kuchnia molekularna (XI.2018; III.2019) – 20 (2 edycje po 10 osób),
 7. Stylizacja paznokci metodą hybrydową i żelową (X.2018 – IV.2019) – 96
 8. (2 edycje po 12 os. x 4 dni),
 9. szkolenia diagnostyczne (X-XII.2018; III-VI.2019) - 120 (2 edycje po 6 grup x 10 os.),
 10. kurs obsługi wózka jezdniowego (VI-VII.2019) – 96 (1 grupa/12 os./8 dni).

 

Miejsce realizacji: Krasnystaw (sale Zamawiającego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki, ul. Zamkowa 1 w Krasnymstawie)

Opis zamówienia:

 1. Każdy obiad powinien składać się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron o gramaturze nie mniejszej niż 200 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). W przypadku jeśli wśród uczestników szkoleń będą osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji usługi i zobowiązany będzie do zapewniania tym uczestnikom obiadów wegetariańskich/ wegańskich.
 2. Obiad musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło,
  w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 3. Dostarczane posiłki powinny być gorące i estetycznie podane.
 4. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.).
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych naczyń, sztućców oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu.
 6. Cena usługi zawiera wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia, zapewnienia obiadów i cateringu w tym: koszt transportu, niezbędnych naczyń, sztućców oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia/stażu/praktyki. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego informowania Wykonawcy
  o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia/stażu/praktyki, co najmniej
  3 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
 8. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
 9. III.Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 1. IV.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej

 1. Posiadają potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia,
  a także dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie zamówienia: posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi cateringowe dla co najmniej 5 osób (każda).

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki
do niniejszego zapytania. Oferty Wykonawców, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania zostaną uznane za nieważne i nie będą podlegały ocenie.

 1. V.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. VI.Opis sposobu przygotowywania oferty.
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Ofertę – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji tylko pisemnie, osobiście
  lub drogą pocztową.
 5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 7. Wykonawca składa Formularz ofertowy ze wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia.
 8. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 1. VII.Miejsce oraz termin składania ofert
  1. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
   w Krasnymstawie, Biuro Projektu „Szkoła nowych możliwości”, ul. Zamkowa 1,
   22-300 Krasnystaw.
  2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
 
 

Nazwa i adres

Wykonawcy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie ,

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw   

Biuro Projektu: „Szkoła nowych możliwości”

Oferta na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie obiadu

Nie otwierać przed 01.10.2018 r. przed godz. 15.00

 

 

                

 1. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń, złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane.
 2. Termin złożenia oferty do dnia:
 1. VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p. Kryterium oceny Sposób oceny
1.

Koszt przygotowania posiłku – 60%

Najniższa cena – 60 pkt.

(Cn:Cb) x 100 x 60%

gdzie Cn – cena najniższa

Cb – cena badana

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

2.

Klauzule społeczne – 40%

Maksymalną   ilość 40   punktów w ramach   kryterium „klauzule społeczne”   otrzyma Wykonawca, którego oferta spełnia dwa warunki:

1. Wykonawca zatrudni przy wykonywaniu zamówienia w wymiarze min. 1/2 etatu:

- co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnościami, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej lub

- co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub

- co najmniej 1 osobę, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

2. Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej. Za spełnienie tego warunku oferta otrzyma pkt. 20 pkt. (Oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.)

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia. Cena oferty to cena brutto w PLN, z dokładnością
  do dwóch miejsc po przecinku, podana cyfrowo i słownie, cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo,
  za wiążącą Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień.
 3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
 4. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
 5. IX.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
  1. X.Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
   1. Osoba do kontaktów:

Koordynator projektu, tel. 721-584-901

Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 600-270-636

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie, faksem, pocztą e-mail oraz telefonicznie. Wybór Wykonawcy nastąpi
  z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienie.
 3. XI.Inne informacje
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) terminu realizacji umowy;

b) harmonogramu realizacji umowy;

c) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu
na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

 1. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone
  do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników
  do umowy.
 2. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcyuzależniony jest od terminu przekazania przez Instytucję finansującą projekt na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom;
 3. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne” Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę
  do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
  na realizację usługi - kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania tj.: umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna/fax/e-mail) w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w zapytaniu oraz dostarczenie dokumentów w/w w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.
 4. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej
  w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz
  z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba, że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie/ niezaangażowanie nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie i na zwolnionym stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone
  w Zapytaniu.
 5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnienia czynnego udziału osoby, o której mowa w zapytaniu przez cały okres trwania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnianie wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną miesięczną ewidencją czasu pracy

Załączniki:

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1,
 • Wykaz doświadczenia w realizacji usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3),
 • Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy (Załącznik nr 4)

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

                                                                 

……………………………………………………..

                                                                                  Zamawiający

Podkategorie

Szukaj

Menu użytkownika