Bezpłatny kurs - Technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68

Ocena użytkowników:  / 7
SłabyŚwietny 

Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

prowadzi nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny

Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Już dzisiaj możesz się zapisać na kurs.

Kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Zawód: Technik administracji

 

Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Cykl kształcenia:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w piątki i w soboty, kurs organizowany jest na podbudowie gimnazjum lub/i szkoły podstawowej bądź liceum ogólnokształcącego.

Kurs przeznaczony jest dla osób od 18 roku życia.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Charakterystyka zawodu:

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia:

Po ukończeniu kursu na kierunku technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.), osoby mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie mogą podjąć w firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia:

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

  • - gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • - koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
  • - prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • - prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków, 
  • - gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

            Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

            Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1          Działalność gospodarcza

2          Język obcy zawodowy

3          Podstawy prawa cywilnego

4          Podstawy prawa pracy

5          Podstawy prawa administracyjnego

6          Finanse publiczne

            Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1          Pracownia pracy biurowej

2          Pracownia administracji

            Podstawy przedsiębiorczości* 

Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymagane dokumenty:

- wypełnienie karty zgłoszeniowej

- dokument potwierdzający poziom wykształcenia

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania kwalifikacji w obrębie   zawodu

- kserokopię dowodu tożsamości

- trzy zdjęcia

 

Kartę zgłoszeniową składa się sekretariacie szkoły ZSP NR 1 w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw, tel.  (82) 576-37-55

Bezpłatny kurs - Technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68

Szukaj

Menu użytkownika