kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

W ramach realizowanego projektu ‘’Szkoła nowych możliwości’’, pracownia języka angielskiego została wyposażona w pracownię multimedialną.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne.

 Multimedialne lekcje są ciekawsze i zapadają w pamięć, co wpływa na motywację i zaangażowanie uczniów.

s43

s43a

s43b

s43c

s43d

s43e

s43b

W ramach realizowanego projektu ‘’Szkoła nowych możliwości’’, pracownia języka angielskiego została wyposażona w pracownię multimedialną.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywne.

 Multimedialne lekcje są ciekawsze i zapadają w pamięć, co wpływa na motywację i zaangażowanie uczniów.

s43

s43a

s43b

s43c

s43d

s43e

„Szkoła nowych możliwości” to projekt, który obecnie jest realizowany w naszej szkole.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu:

 - Wzrost szans na zatrudnienie 100 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach/praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych, jak również poprzez podniesienie kompetencji 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.08.2019 r.


Projekt skierowany jest do 100 Uczennic/Uczniów Technikum i Szkoły Branżowej/Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych w ZSP Nr 1.

W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach/stażach:

1.Realizację staży i praktyk zawodowych dla 40 osób (w 2019 roku):
- staże dla 35 Uczniów/Uczennic Technikum
  praktyki zawodowe dla 5 Uczniów/Uczennic SB/ZSZ
Zapewniamy:
- możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy
- stypendium w wysokości 1 800 zł za 150 godzin stażu/praktyk
- wyżywienie (obiad) podczas trwania staży/praktyk
zwrot kosztów dojazdu
- materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
2.Zajęcia uzupełniające wiedzę Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych:
- Akcja-Kreacja (60 godz.)
- Tajniki prowadzenia firmy (60 godz.)
- Rozliczenia z ZUS – kurs dla przyszłych przedsiębiorców (48 godz.)
- Nowoczesny kucharz (48 godz.), w tym moduły: Dieta-cud, -
- AGRO-wypoczynek, Sushi oraz Zasady carvingu i dekoracji potraw
- Język angielski/niemiecki biznesowy (60 godz.)
- Renowacja samochodu zabytkowego (160 godz.)
- Nowy STAR 25 (160 godz.)
- Gastro POS (32 godz.)
- Skóra i włosy oczami chemika i biologa (42 godz.)
3.Zajęcia specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia:
- Obsługa kasy fiskalnej (24 godz.)
- Cukiernik (168 godz.)
- Barista I i II stopnia (48 godz.)
- Kuchnia molekularna (8 godz.)
- Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141) – 192 godz.
- Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową (32 godz.)
- Szkolenia diagnostyczne w zakresie mechaniki pojazdów (6 modułów po 8 godz.)
- Kurs obsługi wózka widłowego dla 12 uczniów
- Kurs na prawo jazdy kat. B dla 18 uczniów
Zapewniamy:
- ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne
- możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
- wyżywienie podczas szkoleń
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
- materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
Oferta dla nauczycieli z ZSP Nr 1
Zajęcia specjalistyczne dla 16 nauczycieli kształcenia zawodowego:
- kurs obsługi oprogramowania Gastro POS dla 5 nauczycieli
egzamin mistrzowski w zawodzie cukiernik dla 3 nauczycieli
szkolenie „Rachunkowość budżetowa” dla 1 nauczyciela
szkolenie z wykorzystania e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym dla 16 nauczycieli
Główne rezultaty projektu
• 100 Uczennic/Uczniów podniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje
• 40 Uczennic/Uczniów odbędzie staż/praktykę zawodową
• 16 nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje
• pracownie kształcenia zawodowego w ZSP Nr 1 zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u p. Moniki Łepik i w biurze projektu.

Szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i  sprzęt  do wszystkich pracowni zawodowych.

ps3

auto4

gastro pos

gastro7

ekon4

pd7

pds10prac j.niem1

 

 

W dniu 18 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00 w sali bankietowej restauracji Fiesta w Lublinie odbył się regionalny konkurs wiedzy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy, celem - popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały uczennice technikum ekonomicznego: Klaudia Mazurek i Julia Karwacka.

prawa p1

julia

prawa pracy1

W Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie w dniu 14 grudnia 2018 roku odbył się VI Wojewódzki Konkurs „Wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Tradycyjnie konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublina, Kuratora Oświaty  oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tematyka konkursu obejmowała swoim zakresem zagadnienia z rachunkowości finansowej, przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: eliminacje szkolne i wojewódzkie. W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 40 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych. Test konkursowy składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie testu uczniowie mieli godzinę zegarową. Każdy uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów, w przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów kolejność miejsc ustalona została na podstawie kolejności złożenia pracy.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4 technikum ekonomicznego: Klaudia Mazurek i Konrad Sierpina.

rach konkurs1rach konkurs

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo