kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

§1

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, którzy prowadzili zajęcia bezpośrednio z uczniami do przekazania do dnia 25 października br. do godz. 17.00 informacji o których mowa w §4 zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
 2. Informacje te należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§2

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 • z wykorzystaniem:
 1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl
 2. platformy Google Suite z wykorzystaniem Google Classroom, Microsotf Office 365 z wykorzystaniem Microsoft Teams, dziennika elektronicznego szkoły
 3. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 4. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 5. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • przez zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne, które na podstawie ust. 3f rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1870) są realizowane w szkole.

§3

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, proszę planować w ramach obowiązującego planu lekcji z zachowaniem jego struktury. (kontakt z uczniami z danego przedmiotu w dniu i godzinie, które wynikają z planu oddziału).

§4

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji:

 1. przewidywanym sposobie / przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (np.: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telekonferencja, platformy edukacyjne itp.:);
 2. przewidywanym sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
 3. wskazanie źródeł i materiałów, w sposób możliwie krótki, niezbędnych do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 4. proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami;
 5. zakresie treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 26 października do 08 listopada br.

mając na uwadze między innymi:

 1. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
 2. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§5

 1. Dopuszczam modyfikacje planów dydaktycznych polegające na przestawianiu, scalaniu, rezygnacji  z jednostek tematycznych obejmujących zaplanowane wcześniej treści nauczania.
 2. Godzina zajęć realizowanych on-line (Classroom, Teams) trwa od 30 do 60 minut (zgodnie z rozporządzeniem). Rekomenduję 30 minut jako optymalny czas trwania takiej lekcji.

§6

 1. Ustalam następujący sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej:
 2. wpis tematu zgodnie z tygodniowym planem nauczania oddziału i planem dydaktycznym nauczyciela (pierwotnym lub zmodyfikowanym na potrzeby nauki zdalnej)
 3. wpis frekwencji na podstawie informacji z dziennika o odczytanych wiadomościach (odczytał – wpis kz (kształcenie zdalne), nie odczytał – wpis n (nieobecny) lub w czasie rzeczywistym przy prowadzeniu zajęć on-line. Uczeń na odebranie materiałów ma czas do końca dnia, w którym odbywały się dane zajęcia.
 4. Uzupełnienia frekwencji należy dokonać najpóźniej do końca dnia, w którym obywały się zajęcia a jeśli nie jest to możliwe – do godziny 8.00 dnia następnego.

§7

Traci moc zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie z dnia 17 października 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć od 19 października 2020r.

§8

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wojciech Maślona


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo