Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

szkoła lo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krasnymstawie - rekrutacja 2018/2019

Zapraszamy osoby pełnoletnie do podjęcia bezpłatnej nauki
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej atmosferze.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to nauczyciele, posiadający bogate doświadczenie, poparte wieloletnim stażem.

Osoby legitymujące się ukończeniem szkoły podstawowej lub gimnazjum przyjmujemy na semestr I (klasa 1), zaś absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej na semestr III (klasa 2).

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - prowadzi zajęcia w trybie weekendowym - piątek,sobota, niedziela (wg harmonogramu).

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa łącznie 6 semestrów lub 4 semestry np. jeżeli jesteś absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej i kończy się egzaminem maturalnym. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.
Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze, co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.

Słuchaczom wystawiamy zaświadczenia o kontynuacji nauki do ZUS, KRUS itp.

Zapisy osób chętnych przyjmujemy w sekretariacie ZSP nr 1 w Krasnymstawie.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:
podanie
kserokopię dowodu osobistego
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
3 zdjęcia
Nauka jest bezpłatna.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krasnymstawie
ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 37 55

Szukaj

Menu użytkownika